รหัสข้อสอบ : ARPA106478
วิชา : ศิลปะ
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่2
1)
การปรบมือเข้ากับจังหวะเพลงไทย ควรสังเกตจากเครื่องดนตรีชนิดใด
ก.
ฉิ่ง
ข.
ฉาบ
ค.
กลองยาว
2)
การแสดงท่าประกอบเพลงเป็นหมู่ ควรคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด
ก.
ความสวยงาม
ข.
ความพร้อมเพรียง
ค.
ความยิ่งใหญ่ตระการตา
3)
สิ่งของข้อใด เกี่ยวข้องกับดนตรี
ก.
วิทยุ
ข.
เตารีด
ค.
หม้อหุงข้าว
4)
เวลา 18.00 น. มักได้ยินเพลงใดจากสถานที่ราชการ
ก.
เพลงชาติไทย
ข.
เพลงสามัคคีชุมนุม
ค.
เพลงสรรเสริญพระบารมี
5)
งานใดที่เกี่ยวข้องกับดนตรีมากที่สุด
ก.
งานวัด
ข.
งานศพ
ค.
งานบวช
6)
ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ
ก.
แคน
ข.
สะล้อ
ค.
ระนาด
7)
ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของเพลงพื้นบ้าน
ก.
ใช้ภาษาถิ่น
ข.
มีจังหวะเร็ว
ค.
ผู้ขับร้องแต่งกายสวยงาม
8)
แคน เป็นเครื่องดนตรีในท้องถิ่นใด
ก.
ภาคเหนือ
ข.
ภาคอีสาน
ค.
ภาคกลาง
9)
หากต้องการฟังเสียงการบรรเลงของแคน ต้องฟังจากวงดนตรีท้องถิ่นใด
ก.
วงดนตรีท้องถิ่นภาคเหนือ
ข.
วงดนตรีท้องถิ่นภาคอีสาน
ค.
วงดนตรีท้องถิ่นภาคใต้
10)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฟังเพลงพื้นบ้าน
ก.
ทำให้เรียนหนังสือเก่ง
ข.
ทำให้มีอารมณ์แจ่มใส
ค.
ทำให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน