รหัสข้อสอบ : SOPA106411
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : สังคมศึกษา ป.1 ชุดที่5
1)
ข้อใดปฏิบัติตนเหมาะสมที่สุดเมื่อเข้าไปในวัด
ก.
ไม่สวมรองเท้าเข้ามาในบริเวณวัด
ข.
ไม่พูดคุยเสียงดัง
ค.
เล่นกับสัตว์ในวัด
2)
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะมีจุดประสงค์เพื่ออะไร
ก.
ประกาศตนเป็นชาวพุทธ
ข.
ประกาศตนเป็นนักเรียน
ค.
ประกาศตนเป็นคนดี
3)
การบริหารจิตและเจริญปัญญามีประโยชน์อย่างไร
ก.
ทำให้ร่างกายแข็งแรง
ข.
ทำให้เพื่อนชื่นชม
ค.
ทำให้ความจำดี
4)
การปฏิบัติตนในข้อใดถือว่าเป็นผู้มีสติ
ก.
จับราวบันไดขณะเดินขึ้น-ลง
ข.
วิ่งเล่นกับเพื่อนริมถนน
ค.
ปีนต้นไม้เล่นกับเพื่อน
5)
นักเรียนฟังครูสอน เมื่อไม่เข้าใจจึงยกมือถาม และจดบันทึกข้อมูลลงในสมุด แสดงว่านักเรียนมีสมาธิในด้านใดบ้าง
ก.
ฟัง คิด อ่าน เขียน
ข.
ฟัง คิด ถาม เขียน
ค.
ฟัง ถาม เขียน อ่าน
6)
วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เป็นวันใด
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันวิสาขบูชา
ค.
วันอาสาฬหบูชา
7)
นักเรียนจะบูชาพระรัตนตรัยได้โดยวิธีใด
ก.
ถือศีลอด
ข.
บริจาคเงิน
ค.
สวดมนต์ไหว้พระ
8)
ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ก.
เก็บตัวอยู่คนเดียวในห้อง
ข.
เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
ค.
เล่นของเล่นแล้วไม่เก็บเข้าที่
9)
นักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนอย่างไร
ก.
พูดคุยกับเพื่อนในห้องสมุด
ข.
แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
ค.
วิ่งเล่นในห้องเรียน
10)
การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของครอบครัวและโรงเรียนจะเกิดผลอย่างไร
ก.
เกิดความวุ่นวาย
ข.
เกิดความขัดแย้งกัน
ค.
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย