รหัสข้อสอบ : SOPA106411
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 0 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : สังคมศึกษา ป.1 ชุดที่5