รหัสข้อสอบ : HEMA200639
วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น : ม.2
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่11
1)
รถไฟฟ้าเมโทร คืออะไร
ก.
รถลอยฟ้า
ข.
รถไฟฟ้าบนดิน
ค.
รถไฟฟ้าใต้ดิน
ง.
รถไฟฟ้าบนราง
2)
กระบวนการบริหารความขัดแย้งแบ่งออกเป็นกี่ขั้น
ก.
๔ ขั้น
ข.
๕ ขั้น
ค.
๖ ขั้น
ง.
๗ ขั้น
3)
ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่แสดงความขัดแย้งชัดเจนที่สุด
ก.
การนิ่งเฉย
ข.
การพูดเสียงดัง
ค.
การใช้ความรุนแรง
ง.
การแสดงท่าทางประกอบการพูด
4)
วิธีการสื่อสารข้อใดสะดวกและดีที่สุด
ก.
ทางโทรศัพท์
ข.
ทางจดหมาย
ค.
การใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
ง.
การใช้ภาพและเสียงทางโทรทัศน์
5)
กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการใด
ก.
สังคมสงบสุข
ข.
ชุมชนปลอดภัย
ค.
สวัสดิการสังคม
ง.
การจัดการในชุมชน
6)
พฤติกรรมความปลอดภัยตรงกับพฤติกรรมในข้อใด
ก.
พฤติกรรมดี
ข.
พฤติกรรมที่เรียบร้อย
ค.
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ง.
พฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงต่อความปลอดภัย
7)
ข้อใดเป็นเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศที่มีสาเหตุจากการแต่งกายไม่เหมาะสม
ก.
ใส่เสื้อสายเดี่ยว ถูกชิงทรัพย์
ข.
ใส่เสื้อรัดรูป ถูกหลอกให้ดื่มสุรา
ค.
ใส่กางเกงเอวต่ำ ถูกชักชวนไปเที่ยว
ง.
ใส่เสื้อเอวลอย ถูกฉุดเพื่อพาไปข่มขืน
8)
การใช้คำพูดในการสื่อสารได้ดี จัดว่าเป็นพฤติกรรมด้านใด
ก.
จิตพิสัย
ข.
พุทธิพิสัย
ค.
จลนพิสัย
ง.
ทักษะพิสัย
9)
ข้อใดเป็นการปฏิเสธที่เหมาะสมและได้ผลตลอดจนถูกหลักของการปฏิเสธ
ก.
ปฏิเสธอย่างเด็ดขาด
ข.
ปฏิเสธอย่างนุ่มนวล และคลุมเครือ
ค.
ปฏิเสธอย่างชัดเจน และไม่เสียดายความสัมพันธ์
ง.
ปฏิเสธโดยอ้อม อย่าให้เขาได้พูดต่อรองมากนัก
10)
ข้อใดจัดเป็นว่าเป็นสื่อการตลาดทางตรง
ก.
การโฆษณาเจาะกลุ่มลูกค้า
ข.
การโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
ค.
การโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ
ง.
การแนะนำสินค้าโดยไปขายตรงตามบ้าน
11)
โครงการใดที่มีจุดประสงค์ เพื่อป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต
ก.
โครงการรักษ์อินเทอร์เน็ต
ข.
โครงการอินเทอร์เน็ตสีขาว
ค.
โครงการจัดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ง.
โครงการเล่นอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย
12)
คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ใช้อักษรย่อตัวใด
ก.
ปภ.
ข.
กปอ.
ค.
ปอช.
ง.
คปอช.
13)
หากเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย จะต้องแจ้งที่หมายเลขใด
ก.
๑๙๑
ข.
๑๙๙
ค.
๑๑๙๑
ง.
๑๑๙๙
14)
บ้านพักฉุกเฉิน มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือกับบุคคลกลุ่มใดโดยเฉพาะ
ก.
ช่วยรักษาและฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้หญิงที่เดือดร้อน
ข.
เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับผู้หญิงที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
ค.
เป็นสถานที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่เดือดร้อนจากการถูกสามีทำร้าย
ง.
เป็นสถานที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
15)
จุดมุ่งหมายปลายทางของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนคืออะไร
ก.
ช่วยเหลืองานตำรวจ
ข.
ลดปัญหาในชุมชน
ค.
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ง.
รักษาทรัพย์สินของประชาชน
16)
การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนเป็นการทำงานในเชิงรุกหรือเชิงรับ เพราะอะไร
ก.
เชิงรุก เพราะเป็นการป้องกัน
ข.
เชิงรุก เพราะชุมชนร่วมมือร่วมใจ
ค.
เชิงรับ เพราะต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน
ง.
เชิงรับ เพราะต้องอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
17)
การคาดคะเนมีประโยชน์ตามข้อใด
ก.
ฝึกสมองประลองปัญญา
ข.
บอกให้คนรู้ตัวล่วงหน้า
ค.
เป็นการเตือนภัยให้แก่ชุมชน
ง.
ความปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สิน
18)
การที่บุคคลสามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองอยู่เสมอนั้น จัดว่าเป็นพฤติกรรมในด้านใด
ก.
จิตพิสัย
ข.
พุทธิพิสัย
ค.
ทักษะพิสัย
ง.
สมรรถภาพพิสัย
19)
การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์คับขัน ควรพิจารณาสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ก.
หน่วยงานที่จะขอความช่วยเหลือ
ข.
ความจำเป็นที่จะขอความช่วยเหลือ
ค.
เรื่องที่จะบอกเพื่อขอความช่วยเหลือ
ง.
ที่ตั้งของสถานที่ที่จะขอความช่วยเหลือ
20)
หน่วยงานใดที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศและพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสถานการณ์คับขัน
ก.
สถานีตำรวจ
ข.
ที่ว่าการอำเภอ
ค.
ที่ทำการหรือบ้านของกำนัน
ง.
ที่ทำการหรือบ้านของผู้ใหญ่บ้าน