รหัสข้อสอบ : SOPA106354
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์ ป.1
1)
พระสารีบุตร เดิมมีชื่อว่าอะไร
ก.
วังคันตะ
ข.
อุปติสสะ
ค.
โกลิตะ
2)
เหตุใดอุปติสสะจึงขอให้พระอัสสชิแสดงธรรมให้ฟัง
ก.
นึกเลื่อมใสในกิริยาอันสงบ
ข.
ต้องการผูกมิตร
ค.
ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหา
3)
เมื่อสำเร็จพระอรหันต์แล้ว พระสารีบุตรตอบแทนพระคุณแม่อย่างไร
ก.
มอบทรัพย์สินมีค่าให้
ข.
หาข้าทาสบริวารมาให้รับใช้
ค.
แสดงธรรมให้แม่ฟัง
4)
ข้อใด ไม่ใช่ คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
ก.
สรรพนาม
ข.
สมณะ
ค.
พราหมณ์
5)
คัมภีร์ของพระพุทธศาสนา มีชื่อว่าอะไร
ก.
พระคัมภีร์
ข.
พระรัตนตรัย
ค.
พระไตรปิฎก
6)
ข้อใดตรงกับพระพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า "อัตตา หิ อัตตโน นาโถ"
ก.
แดงขอให้เพื่อนช่วยทำการบ้านให้
ข.
แจ้ฝึกบวกเลขจนชำนาญ
ค.
ส้มให้แม่จัดตารางเรียนให้ทุกวัน
7)
ข้อใดเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา
ก.
ภิกษุ
ข.
สมณะ
ค.
ฤาษี
8)
"มาตา มิตตัง สเก ฆเร" ตรงกับการกระทำข้อใด
ก.
ปุยฝ้ายซื้อขนมให้เพื่อน
ข.
แม่พาสมคิดไปหาหมอ
ค.
ขวัญช่วยยายทำขนม
9)
ข้อใดคือผู้แสวงธรรม เป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนา
ก.
สมณะ
ข.
ฤาษี
ค.
พราหมณ์
10)
พระสารีบุตรแสดงธรรมให้แม่ฟัง แสดงว่าพระสารีบุตรมีคุณธรรมข้อใด
ก.
มีความเมตตา
ข.
มีปัญญามาก
ค.
มีความกตัญญู