รหัสข้อสอบ : SOPB506293
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทย ป.5
1)
ข้อใดคือการให้ความหมายที่ถูกต้องที่สุด
ก.
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมที่ดีงามด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
ข.
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามในวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
ค.
อารยธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
ง.
อารยธรรม หมายถึง ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมที่ดีงามในวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
2)
ในสมัยใดที่ไทยส่งช่างไปถ่ายแบบปราสาทเขมรมาสร้างสถาปัตยกรรมในกรุงศรีอยุธยา
ก.
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ข.
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ค.
สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ง.
สมัยสมเด็จพระธรรมราชา
3)
สมัยพระเจ้าปราสาททองได้มีการสร้างพระพุทธรูปสำคัญตามข้อใด
ก.
พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ตามแบบกษัตริย์
ข.
พระพุทธรูปทรงเครื่องเล็กตามแบบกษัตริย์
ค.
พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ตามแบบพราหมณ์
ง.
พระพุทธรูปทรงเครื่องเล็กตามแบบพราหมณ์
4)
ประเพณีในราชสำนักของไทยได้รับอิทธิพลจากประเทศใด
ก.
รับจากประเทศเขมรโดยตรง
ข.
รับจากประเทศอินเดียโดยตรง
ค.
รับอารยธรรมเขมรโดยผ่านประเทศอินเดีย
ง.
รับอารยธรรมอินเดียโดยผ่านประเทศเขมร
5)
ท้าวทองกีบม้าได้รับชื่อยกย่องว่าอย่างไร
ก.
ราชาแห่งอาหารไทย
ข.
ราชาแห่งขนมไทย
ค.
ราชินีแห่งอาหารไทย
ง.
ราชินีแห่งขนมไทย
6)
ข้อใดไม่ใช่อิทธิพลทางวัฒนธรรมของประเทศโปรตุเกสที่เข้ามาสู่ดินแดนไทย
ก.
ขนมไทย
ข.
เครื่องแบบทหาร
ค.
ขี้ผึ้งรักษาแผล
ง.
ผิดทุกข้อ
7)
ข้อใดไม่ใช่ผลเสียของการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารต่อวัฒนธรรมไทยคือข้อใด
ก.
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยยังคงอยู่
ข.
เกิดลัทธิบริโภคนิยม
ค.
วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาแทนที่
ง.
ถูกทุกข้อ
8)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย
ก.
อาวุธยุทโธปกรณ์
ข.
ศาสนา
ค.
เครื่องจักสาน
ง.
ดาราศาสตร์
9)
ศาสนาใดที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยสมัยอยุธยา โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ก.
ศาสนาอิสลาม
ข.
ศาสนาคริสต์
ค.
ศาสนาซิกข์
ง.
ศาสนาพุทธ
10)
กฎหมายตราสามดวงได้รับอิทธิพลจากประเทศใด
ก.
เขมร
ข.
อินเดีย
ค.
จีน
ง.
ฝรั่งเศส