รหัสข้อสอบ : SOPB506293
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 0 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทย ป.5