รหัสข้อสอบ : SCPB606239
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ระบบอวัยวะในร่างกาย ป.6
1)
อวัยวะใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร
ก.
ปอด
ข.
ปาก
ค.
คอหอย
ง.
กระเพาะอาหาร
2)
น้ำดีเป็นสารที่ตับผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยในการย่อยอาหารประเภทใด
ก.
โปรตีน
ข.
คาร์โบไฮเดรต
ค.
ไขมัน
ง.
วิตามิน
3)
อวัยวะใดในระบบย่อยอาหารที่ไม่มีหน้าที่ในการย่อยและดูดซึมอาหารแต่อย่างใด
ก.
ลำไส้
ข.
ไส้ติ่ง
ค.
กระเพาะอาหาร
ง.
ถูกทุกข้อ
4)
ระบบหายใจเป็นระบบที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนระหว่างแก๊สชนิดใด
ก.
คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน
ข.
ไนโตรเจนและออกซิเจน
ค.
คาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน
ง.
ไนโตรเจนและคลอรีน
5)
หลอดเลือดที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากเรียกว่าอะไร
ก.
หลอดเลือดดำ
ข.
หลอดเลือดฝอย
ค.
หลอดเลือดแดง
ง.
หลอดเลือดเหลือง
6)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเมื่อเราหายใจเข้า
ก.
กะบังลงยกตัวสูงขึ้น
ข.
กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงหดตัว
ค.
กระดูกซี่โครงเลื่อนต่ำลง
ง.
ปริมาตรในช่องอกลดลง
7)
หลอดเลือดชนิดใดที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างเลือดกับเซลล์
ก.
หลอดเลือดแดง
ข.
หลอดเลือดดำ
ค.
หลอดเลือดฝอย
ง.
ถูกทุกข้อ
8)
กลไกการไหลเวียนเลือดเริ่มจากเลือดดำจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้าสู่หัวใจห้องใด
ก.
บนขวา
ข.
บนซ้าย
ค.
ล่างขวา
ง.
ล่างซ้าย
9)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจ
ก.
เพศหญิงจะมีอัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่าเพศชาย
ข.
วัยเด็กจะมีอัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่าผู้ใหญ่
ค.
กิจกรรมขณะใช้แรงจะมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่าขณะพัก
ง.
ถูกทั้ง ก และ ข
10)
ไตมีการกำจัดของเสียออกจากร่างกายในรูปของอะไร
ก.
อุจจาระ
ข.
เหงื่อ
ค.
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ง.
ปัสสาวะ
11)
การกระทำข้อใดเป็นผลเสียต่อไต
ก.
ดื่มน้ำมากๆ
ข.
เคี้ยวข้าวไม่ละเอียด
ค.
ชอบกินอาหารรสเค็มจัด
ง.
ชอบกินอาหารรสเปรี้ยวจัด
12)
ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องผูก
ก.
ดื่มน้ำน้อย
ข.
ขาดการออกกำลังกาย
ค.
มีความเครียดหรือวิตกกังวล
ง.
กินอาหารที่มีกากใยมาก
13)
กระเพาะปัสสาวะของคนเราจะจุปัสสาวะได้ประมาณกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
ก.
400
ข.
500
ค.
600
ง.
700
14)
อาหารจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเดินทางมาถึงอวัยวะส่วนใด
ก.
ลำไส้เล็ก
ข.
ลำไส้ใหญ่
ค.
กระเพาะอาหาร
ง.
ม้าม
15)
การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคใด
ก.
โรคนิ่ว
ข.
โรคแผลในกระเพาะอาหาร
ค.
โรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร
ง.
ถูกทุกข้อ