รหัสข้อสอบ : SCMA100623
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาวิทยาศาสตร์ม.1 ชุดที่11
1)
แก๊สใดต่อไปนี้ที่ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต
ก.
แก๊สโอโซน
ข.
แก๊สอาร์กอน
ค.
แก๊สออกซิเจน
ง.
แก๊สไนโตรเจน
2)
บรรยากาศชั้นใดที่สะท้อนคลื่นวิทยุระบบ AM
ก.
มีโซสเฟียร์
ข.
สตราโตสเฟียร์
ค.
ไอโอโนสเฟียร์
ง.
เอกโซสเฟียร์
3)
การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตขึ้นอยู่กับบรรยากาศในชั้นใด
ก.
มีโซสเฟียร์
ข.
สตราโตสเฟียร์
ค.
ไอโอโนสเฟียร์
ง.
เอกโซสเฟียร์
4)
อากาศจัดเป็นสารชนิดใด
ก.
สารบริสุทธิ์
ข.
สารประกอบ
ค.
สารเนื้อผสม
ง.
สารเนื้อเดียว
5)
อะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้บรรยากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง
ก.
ปริมาณ
ข.
ความสูง
ค.
อุณหภูมิ
ง.
ความหนาแน่น
6)
ถ้าบริเวณใกล้เคียงจังหวัดกรุงเทพฯ มีความกดอากาศสูงและอากาศเย็นกว่า จะส่งผลให้กรุงเทพฯ มีลักษณะภูมิอากาศเป็นอย่างไร
ก.
อุณหภูมิต่ำ
ข.
อุณหภูมิสูงขึ้น
ค.
ไม่เปลี่ยนแปลง
ง.
เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง
7)
บรรยากาศชั้นที่มนุษย์อาศัยอยู่ คือบรรยากาศชั้นใด
ก.
ไอโอโนสเฟียร์
ข.
มีโซสเฟียร์
ค.
โทรโพสเฟียร์
ง.
สตราโตสเฟียร์
8)
ในช่วงระดับความสูงจากน้ำทะเล 0-10 กิโลเมตร อุณหภูมิของอากาศเป็นอย่างไร
ก.
อุณหภูมิมีค่าคงที่ตลอด
ข.
อุณหภูมิแปรผันตามระดับความสูง
ค.
อุณหภูมิแปรผกผันกับระดับความสูง
ง.
อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
9)
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.
เวลากลางวันพื้นดินจะดูดกลืนพลังงานความร้อนได้น้อยกว่าพื้นน้ำ
ข.
เวลากลางวันพื้นดินจะดูดกลืนพลังงานความร้อนได้ดีกว่าพื้นน้ำ
ค.
เวลากลางคืนพื้นดินจะคายพลังงานความร้อนได้ช้ากว่าพื้นน้ำ
ง.
เวลากลางคืนพื้นน้ำจะคายพลังงานความร้อนได้เร็วกว่าพื้นดิน
10)
บริเวณใดต่อไปนี้น่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวัน
ก.
สวนผลไม้
ข.
สนามหญ้า
ค.
ทุ่งนาที่มีน้ำขัง
ง.
ที่โล่งแจ้งที่มีพื้นเป็นทราย
11)
สิ่งใดต่อไปนี้ทำให้เกิดลม
ก.
ความแตกต่างของแรงดันอากาศ
ข.
ความแตกต่างของปริมาตรอากาศ
ค.
ความแตกต่างของความชื้นอากาศ
ง.
ความแตกต่างของหย่อมความกดอากาศ
12)
การเคลื่อนที่ของลมมีทิศทางการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร
ก.
จากหย่อมความกดอากาศสูงไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
ข.
จากบริเวณความกดอากาศต่ำไปสู่หย่อมความกดอากาศสูง
ค.
จากบริเวณความกดอากาศต่ำไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
ง.
จากหย่อมความกดอากาศสูงไปสู่บริเวณความกดอากาศสูง
13)
เพราะเหตุใดเราจึงรู้สึกเหนียวตัวเมื่อมีอากาศร้อน
ก.
อากาศมีไอน้ำน้อย
ข.
น้ำในร่างกายระเหยออกได้ช้า
ค.
น้ำในร่างกายระเหยออกได้เร็ว
ง.
ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ
14)
ลมบก ลมทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก.
เวลากลางวันและกลางคืนมีอุณหภูมิเท่ากัน
ข.
อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำเท่ากัน
ค.
ความกดอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำแตกต่างกัน
ง.
พื้นดินและพื้นน้ำรับและคายพลังงานความร้อนได้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา
15)
ข้อใดต่อไปนี้สามารถตากผ้าได้แห้งเร็วกว่าข้ออื่น
ก.
บริเวณที่มีอากาศชื้น ไม่มีแสงแดด
ข.
บริเวณที่มีท้องฟ้ามืดครึ้ม ลมพัดเล็กน้อย
ค.
บริเวณที่มีแสงแดดจัด ลมพัดแรง
ง.
บริเวณที่มีท้องฟ้าโปร่ง ลมพัดเล็กน้อย
16)
ลมชนิดใดมีความเร็วลมต่ำสุด
ก.
ไต้ฝุ่น
ข.
โซนร้อน
ค.
ไซโคลน
ง.
ดีเปรสชัน
17)
บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ การเคลื่อนที่ของกระแสลมเป็นอย่างไร
ก.
พัดเวียนออกจากศูนย์กลาง ตามเข็มนาฬิกา
ข.
พัดเวียนออกจากศูนย์กลาง ทวนเข็มนาฬิกา
ค.
พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง ตามเข็มนาฬิกา
ง.
พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง ทวนเข็มนาฬิกา
18)
เครื่องมือในการวัดความเร็วลมเรียกว่าอะไร
ก.
ศรลม
ข.
บารอมิเตอร์
ค.
ไฮกรอมิเตอร์
ง.
อะนิโมมิเตอร์
19)
ในแผนที่อากาศตัวอักษร H และ L แสดงการเคลื่อนที่ของลมอย่างไร
ก.
พัดจาก H ไปหา L
ข.
พัดจาก L ไปหา H
ค.
พัดเข้าหา H และ L
ง.
พัดออกจาก H และ L
20)
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.
ลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศทั้งในแนวดิ่งและแนวระดับ
ข.
ถ้าหัวลูกศรของศรลมชี้ไปทางทิศเหนือแสดงว่าลมพัดมาทางทิศเหนือ
ค.
ลมจะพัดจากบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำไปสู่บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่า
ง.
บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ กระแสลมจะพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกา