รหัสข้อสอบ : THPB406193
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : คำศัพท์น่ารู้ ป.4
1)
“ยอกร” มีความหมายว่าอย่างไร
ก.
ไหว้
ข.
กราบ
ค.
หมอบลง
ง.
โค้งคำนับ
2)
“แม่โพสพ” คือเทวดาที่คอยรักษาสิ่งใด
ก.
ต้นข้าว
ข.
บ้านเรือน
ค.
แม่น้ำ
ง.
ภูเขา
3)
คำในข้อใดมีความหมายว่า ประหยัด
ก.
บรรพต
ข.
พารา
ค.
มัธยัสถ์
ง.
พสุธา
4)
“เดียรัจฉาน” มีความหมายว่าอย่างไร
ก.
สุนัข
ข.
หมี
ค.
มด
ง.
ถูกทุกข้อ
5)
ป่าที่รกชัฏ คือ ป่าที่มีลักษณะอย่างไร
ก.
ป่าโปร่ง
ข.
ป่าที่แห้งแล้ง
ค.
ป่าที่รกทึบ
ง.
ป่าที่มีต้นไม้ต้นเล็กๆ
6)
“ทางทิศใต้ของประเทศไทย มี ____________ติดกับประเทศมาเลเซีย” จงเติมคำในช่องว่าง
ก.
มัจฉา
ข.
อาณาเขต
ค.
สายัณห์
ง.
อาชา
7)
“ใครๆก็พูดเสมอว่าคุณแม่มีเสน่ห์ปลายจวัก” คำว่า "เสน่ห์ปลายจวัก" มีความหมายว่าอย่างไร
ก.
ซักผ้าได้สะอาด
ข.
ล้างจานได้รวดเร็ว
ค.
ทำงานบ้านได้คล่องแคล่ว
ง.
มีฝีมือการทำอาหารอร่อย
8)
กุญชร หมายถึง สัตว์ชนิดใด
ก.
เสือ
ข.
ช้าง
ค.
สิงโต
ง.
นก
9)
โลหิต มีลักษณะอย่างไร
ก.
สีแดง
ข.
สีเขียว
ค.
สีฟ้า
ง.
สีขาวบริสุทธิ์
10)
คำในข้อใดมีวามหมายว่า “คน”
ก.
นรชาติ
ข.
โลกา
ค.
มนุษย์
ง.
ถูกทั้ง 1. และ 3.
11)
“อภินิหาร” มีความหมายว่าอย่างไร
ก.
อำนาจการบริการ
ข.
อำนาจการปกครอง
ค.
อำนาจเหนือปกติธรรมดา
ง.
อำนาจอธิปไตย
12)
ทิศพายัพ คือทิศใด
ก.
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ข.
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ค.
ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ง.
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
13)
“ต้นข้าวที่ถูกตัดไปแล้วจะเหลือเป็นโคนของต้นข้าว” โคนของต้นข้าวที่เหลือเรียกว่าอะไร
ก.
ซังตอ
ข.
ซอตัง
ค.
ตอซัง
ง.
ตังซอ
14)
คำในข้อใดมีความหมายว่า นก
ก.
ปักษา
ข.
วิหก
ค.
สกุณา
ง.
ถูกทุกข้อ
15)
แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เรียกว่าอะไร
ก.
ดีเซลลาร์
ข.
โดลาร์เซลล์
ค.
โซลาร์เซลล์
ง.
โซลาร์เวลล์
16)
“กอปร” อ่านว่าอย่างไร
ก.
กอ-ปอน
ข.
กอ-อะ-ปะ-ระ
ค.
กอบ
ง.
กอบ-ประ
17)
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคำว่า “สารเสพติด’
ก.
สารหรือยาที่ กิน สูบ ดม หรือ ฉีดเข้าร่างกาย
ข.
ผู้ที่เสพเกิดความต้องการมากขึ้น หากเสพติดต่อกัน
ค.
ผู้ที่ติดอาจมีอาการผิดปกติหากไม่ได้เสพ
ง.
ถูกทุกข้อ
18)
“นัยนา” หมายถึงอวัยวะที่อยู่บริเวณใดในร่างกาย
ก.
พระบาท
ข.
พระอุระ
ค.
พระพักตร์
ง.
พระเกศา
19)
“จัตุบาท” หมายถึงสัตว์ที่มีกี่เท้า
ก.
2 เท้า
ข.
4 เท้า
ค.
6 เท้า
ง.
8 เท้า
20)
ข้อใดมีความหมายว่า อารมณ์โกรธ
ก.
พิโรธ
ข.
กริ้ว
ค.
เกษมสันต์
ง.
ถูกทั้ง 1. และ 2.