รหัสข้อสอบ : THPB406183
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : การอ่านบทร้อยกรอง ร้อยแก้ว อาขยาน ป.4
1)
บทร้อยกรองแบ่งเป็นประใหญ่ๆ ได้กี่ประเภท
ก.
4 ประเภท
ข.
5 ประเภท
ค.
6 ประเภท
ง.
7 ประเภท
2)
การอ่านบทร้อยกรองสามารถอ่านได้กี่แบบ
ก.
2 แบบ
ข.
3 แบบ
ค.
4 แบบ
ง.
5 แบบ
3)
ข้อใดเป็นการอ่านทำนองเสนาะที่ถูกต้อง
ก.
ใช้เสียงสูง-ต่ำ
ข.
มีการทอดเสียงหนัก-เบา
ค.
ใช้น้ำเสียงแสดงอารมณ์ตามเรื่องที่อ่าน
ง.
ถูกทุกข้อ
4)
ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกลอนสี่
ก.
1 วรรค มี 4 พยางค์ต่อคำ
ข.
แบ่งการอ่านวรรคละ 2 จังหวะ
ค.
1 บท จะมี 2 บาท
ง.
ผิดทุกข้อ
5)
ข้อใดแบ่งวรรคจังหวะในการอ่านกลอนสี่ได้ถูกต้อง
ก.
๐/๐๐/๐ ๐๐/๐๐
ข.
๐๐/๐๐ ๐/๐๐/๐
ค.
๐๐/๐๐ ๐๐/๐๐
ง.
๐/๐๐/๐ ๐/๐๐/๐
6)
กลอนหกมีจำนวนคำวรรคละกี่คำ
ก.
3 ถึง 6 คำ
ข.
5 คำ
ค.
6 คำ
ง.
8 ถึง 9 คำ
7)
ข้อใดแบ่งวรรคการอ่านกลอนหกได้ถูกต้อง
ก.
๐๐๐/๐๐๐
ข.
๐/๐๐/๐๐/๐
ค.
๐/๐๐๐/๐๐
ง.
๐๐/๐๐/๐๐
8)
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกลอนแปด
ก.
แต่ละวรรคมี 8 คำเท่านั้น
ข.
แบ่งวรรคตอน อ่านวรรคละ 3 จังหวะ
ค.
สามารถแบ่งวรรคตอนอ่านได้หลายลักษณะ
ง.
ถูกทั้ง 2. และ 3.
9)
ข้อใดแบ่งวรรคตอนการอ่านกลอนแปดได้ถูกต้อง
ก.
๐๐/๐๐/๐๐๐
ข.
๐๐๐/๐๐/๐๐๐
ค.
๐๐๐/๐๐๐/๐๐๐
ง.
ถูกทุกข้อ
10)
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับบทอาขยาน
ก.
บทอาขยานคือบทท่องจำ
ข.
มีความไพเราะเนื้อหาดี
ค.
ส่วนใหญ่เป็นบทร้อยกรองที่ตัดตอนมาจากวรรณคดี
ง.
ถูกทุกข้อ
11)
ใครเป็นผู้แต่งบทอาขยาน สยามานุสติ
ก.
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข.
สุนทรภู่
ค.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง.
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
12)
คำว่า “ มอดม้วย ” ในบทอาขยานสยามานุสติมีความหมายว่าอย่างไร
ก.
กำเนิด
ข.
ตาย
ค.
ดำรงอยู่
ง.
พอดี
13)
“ หากสยามพินาศลง ไทยอยู่ได้_____ ” จงเติมคำตอบลงในช่องว่าง
ก.
ฦๅ
ข.
ฤา
ค.
รือ
ง.
ลือ
14)
บทร้อยแก้วต่างจากบทร้อยกรองและบทอาขยานอย่างไร
ก.
บทร้อยแก้วต้องแบ่งวรรคอ่านให้ถูกต้อง
ข.
บทร้อยแก้วไม่ได้แบ่งเป็นบทเป็นบาท
ค.
บทร้อยแก้วไม่ได้มีสำผัสระหว่างบทหรือระหว่างวรรค
ง.
ถูกทั้ง 2. และ 3.
15)
ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับบทร้อยแก้ว
ก.
บทร้อยแก้วอ่านเป็นทำนองเสนาะ
ข.
บทร้อยแก้วควรอ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง
ค.
ตัวอย่างของบทร้อยแก้ว เช่น นิทาน ที่ไม่มีแผนผังสัมผัส
ง.
การอ่านบทร้อยแก้ว ควรใช้น้ำเสียงให้สอดคล้องกับเรื่องที่อ่าน