รหัสข้อสอบ : THPB406179
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 16 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : คำที่มีตัวการันต์ ป.4
1)
ข้อใดกล่าวผิด
ก.
เครื่องหมาย ์ เรียกว่าเครื่องหมาย ทัณฑฆาต
ข.
พยัญชนะที่มีเครื่องหมาย ์ กำกับอยู่ข้างบนแสดงว่าให้ออกเสียงสั้น
ค.
ตัวการันต์ คือ ตัวที่เราไม่อ่านออกเสียง
ง.
พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตอยู่ข้างบน คือ ตัวการันต์
2)
ตัวการันต์แบ่งได้กี่ชนิดอะไรบ้าง
ก.
1 ชนิด คือ ตัวการันต์ 1 ตัว
ข.
2 ชนิด คือ ตัวการันต์ 1 ตัว และ ตัวการันต์ 2 ตัว
ค.
3 ชนิด คือ ตัวการันต์ 1 ตัว ตัวการันต์ 2 ตัว และ ตัวการันต์ 3 ตัว
ง.
4 ชนิด คือ ตัวการันต์ 1 ตัว ตัวการันต์ 2 ตัว ตัวการันต์ 3 ตัว และ ตัวการันต์ 4 ตัว
3)
คำในข้อใดถูกต้อง
ก.
พระสงค์
ข.
แพดท์
ค.
รามเกียรติ์
ง.
โบสฐ์
4)
คำในข้อใดผิด
ก.
บริสุทธ์
ข.
ประดิษฐ์
ค.
เจดีย์
ง.
การ์ตูน
5)
คุณพ่อชอบเล่น _________ จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
ก.
กล์อฟ
ข.
กอล์ฟ
ค.
กอลฟ์
ง.
กลอ์ฟ
6)
ตัวการันต์ในข้อใดต่างจากพวก
ก.
พระจันทร์
ข.
พระสงฆ์
ค.
พระพักตร์
ง.
พระอินทร์
7)
พระลัก_______ จงเติมตัวการันต์ให้ถูกต้อง
ก.
ษณ์
ข.
ณ์
ค.
ษ์
ง.
ษมณ์
8)
สัปดา____หนึ่งมี 7 วัน คือ ตั้งแต่วันจัน____ถึงวันอาทิต____ จงเติมตัวการันต์ให้ถูกต้องตามลำดับ
ก.
ษ์, ทร์, ย์
ข.
ษ์, ร์, ย์
ค.
ห์, ทร์, ย์
ง.
ห์, ร์, ย์
9)
โจท___ วิชาวิทยาศาส__ เมื่อคำรวนแล้ว จะได้คำตอบออกมาเป็นศูน___ จากข้อความข้างต้นจงเติมตัวการันต์ให้ถูกต้อง ตามลำดับ
ก.
ย์, ร์, ญ์
ข.
ศ์, ตร์, ย์
ค.
ญ์, ร์, ย์
ง.
ย์, ตร์, ย์
10)
พระสง__ กำลังสวดมน___ อยู่ในโบส___
ก.
ฆ์, ต์, ถ์
ข.
ค์, ต์, ถ์
ค.
ฆ์, ส์, ฐ์
ง.
ฆ์, ต์, ฐ์
11)
คำในข้อใดอ่านผิด
ก.
พระลักษมณ์ อ่านว่า พระ-ลัก
ข.
พราหมณ์ อ่านว่า พา-หม
ค.
สายัณห์ อ่านว่า สา-ยัน
ง.
พระพักตร์ อ่านว่า พระ-พัก
12)
คำในข้อใดอ่านถูกต้อง
ก.
ปาฏิหาริย์ อ่านว่า ปา-ติ-หา-ริ
ข.
ไดโนเสาร์ อ่านว่า ได-โน-สาว
ค.
พระลักษมณ์ อ่านว่า พระ-ลัก-สม
ง.
ศักดิ์สิทธิ์ อ่านว่า สัก-สิด
13)
อาจาร__ กำลังผุกสายสิญ___ ให้นักเรียน
ก.
ย์, ย์
ข.
ย์, จน์
ค.
ย์, จ์
ง.
ย์, ษ์
14)
ผูกพัน__ แพร่พัน__ จงเติมตัวการันต์ให้ถูกต้อง
ก.
ธุ, ธุ์
ข.
----, ธ์
ค.
----, ธุ์
ง.
ธุ์, ธ์
15)
คำในข้อใดไม่ใช้ตัว ตร์ เป็นตัวการันต์
ก.
ภาพยน___
ข.
วิทยาศาส___
ค.
พิทัก____
ง.
พระพัก___
16)
ข้อใดมีคำที่เขียนผิดอยู่
ก.
สวัสดิ์ มัธยัสท์
ข.
โอษฎ์ โทรศัพท์
ค.
เจดีย์ ซูปเปอร์
ง.
การ์ตูน พระองค์