รหัสข้อสอบ : THPB406025
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 12 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ภาษาถิ่น ป.4
1)
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่น
ก.
ใช้พูดสื่อสารกันตามท้องถิ่น
ข.
ภาษาถิ่นคือภาษาพื้นเมือง
ค.
ภาษาถิ่นแบ่งตามความแตกต่างทางภูมิศาสตร์
ง.
ถูกทุกข้อ
2)
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐาน
ก.
เป็นภาษาราชการ
ข.
เป็นภาษาของคนส่วนใหญ่ในประเทศ
ค.
ใช้เฉพาะภาคกลาง
ง.
ถูกทั้ง 1. และ 2.
3)
ภาษาใดที่ใช้พูดกันในเมืองหลวงของประเทศไทย
ก.
ภาษาเหนือ
ข.
ภาษาอีสาน
ค.
ภาษากลาง
ง.
ภาษาใต้
4)
ภาษาใดที่ใช้พูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ก.
ภาษาอีสาน
ข.
ภาษากลาง
ค.
ภาษาใต้
ง.
ภาษาเหนือ
5)
ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ใช้ภาษาใดเป็นภาษาท้องถิ่น
ก.
ภาษาใต้
ข.
ภาษาเหนือ
ค.
ภาษาอีสาน
ง.
ภาษากลาง
6)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ภาษาใดเป็นภาษาท้องถิ่น
ก.
ภาษาเหนือ
ข.
ภาษากลาง
ค.
ภาษาอีสาน
ง.
ภาษาใต้
7)
คำว่า “ อู้ “ มีความหมายว่า พูด เป็นคำภาษาถิ่นของภาคใด
ก.
ภาษาเหนือ
ข.
ภาษากลาง
ค.
ภาษาอีสาน
ง.
ภาษาใต้
8)
คำในข้อใดมีความหมายว่า ”ร่ม”
ก.
หวัก
ข.
จ้อง
ค.
กะโป๋
ง.
เต่ว
9)
ในภาษาอีสาน คำว่า “สีดา” หมายถึงผลไม้ชนิดใด
ก.
ฝรั่ง
ข.
สับปะรด
ค.
มะละกอ
ง.
บักนัด
10)
คำในข้อใดมีความหมายต่างจากพวก
ก.
หรอย
ข.
ลำ
ค.
แซบ
ง.
พรก
11)
คำว่า “เกี๊ยด” เป็นคำภาษาถิ่นใด มีความหมายว่าอย่างไร
ก.
ภาษาเหนือ แปลว่า โมโห
ข.
ภาษาใต้ แปลว่า โมโห
ค.
ภาษาอีสาน แปลว่า โมโห
ง.
ภาษากลาง แปลว่า โมโห
12)
คำในข้อใดคือคำที่มีความหมายว่า “โกหก” ในภาษาใต้
ก.
ขี้ตั๋ว
ข.
ขี้ฮก
ค.
ขี้จุ๊
ง.
ขี้โม้