รหัสข้อสอบ : SCPB500060
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2(ภาคความรู้)
1)
ข้อใดป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน
ก.
เทน้ำไปบนพื้นเรียบ
ข.
ทำล้อรถเป็นรอยหยัก
ค.
ทาจาระบีที่บานพับประตู
ง.
ฉาบซีเมนต์ทางเดินให้เรียบ
2)
ถนนในข้อใดมีแรงเสียดทานมากที่สุด
ก.
ถนนลูกรัง
ข.
ถนนซีเมนต์
ค.
ถนนลาดยาง
ง.
มีแรงเสียดทานเท่ากันทุกข้อ
3)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการลดแรงเสียดทาน
ก.
ออกแรงน้อยลง
ข.
ไม่ลื่นหกล้มง่าย
ค.
ประหยัดพลังงาน
ง.
เครื่องยนต์ทำงานได้คล่อง
4)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในเรื่องของแรงเสียดทาน
ก.
แรงเสียดทานของวัตถุจะขึ้นอยู่กับรูปร่างของวัตถุ
ข.
แรงเสียดทานของวัตถุจะขึ้นอยู่กับพื้นผิวสัมผัส
ค.
แรงเสียดทานมีทิศทางเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่
ง.
แรงเสียดทานมีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่
5)
พื้นชนิดใดทำให้เกิดแรงเสียดทานมากที่สุด
ก.
พื้นไม้
ข.
พื้นยาง
ค.
พื้นกระจก
ง.
พื้นหินอ่อน
6)
ข้อใดเกิดขึ้นหลังมีหมอก
ก.
ฝน
ข.
หิมะ
ค.
ลูกเห็บ
ง.
น้ำค้าง
7)
ไอน้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำในระดับใกล้พื้นโลกเรียกว่าอะไร
ก.
เมฆ
ข.
หิมะ
ค.
หมอก
ง.
น้ำค้าง
8)
เครื่องมือสำหรับวัตถุวัดอุณหภูมิเรียกว่าอะไร
ก.
บารอมิเตอร์
ข.
เทอร์มอมิเตอร์
ค.
ไฮโกรมิเตอร์
ง.
แอนนิมอมิเตอร์
9)
ข้อใดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจของลมบก – ลมทะเล
ก.
ช่วยให้ทะเลสวยงาม
ข.
ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์
ค.
ช่วยให้ชาวประมงออกหาปลาได้
ง.
ช่วยให้อากาศชายทะเลมีไอน้ำมาก
10)
อะไรเป็นสาเหตุทำให้น้ำระเหยขึ้นในบรรยากาศ
ก.
ฝน
ข.
เมฆ
ค.
ไอน้ำ
ง.
ดวงอาทิตย์
11)
ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อวัฎจักรของน้ำ
ก.
ลม
ข.
อากาศ
ค.
ป่าไม้
ง.
ความร้อน
12)
สาเหตุใดที่ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืน
ก.
การหมุนรอบตัวเองของโลก
ข.
การหมุนของโลกรอบดวงจันทร์
ค.
การหมุนของดวงจันทร์รอบโลก
ง.
การหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์
13)
เครื่องมือที่ใช้บอกทิศทางลมคือข้อใด
ก.
ศรลม
ข.
บารอกราฟ
ค.
ไฮโกรมิเตอร์
ง.
แอนนิมอมิเตอร์
14)
เครื่องมือสำหรับวัดความชื้นในอากาศเรียกว่าอะไร
ก.
บารอมิเตอร์
ข.
เทอร์มอมิเตอร์
ค.
ไฮโกรมิเตอร์
ง.
แอนนิมอมิเตอร์
15)
ความชื้นของอากาศ คืออะไร
ก.
ปริมาณละอองน้ำในอากาศ
ข.
ปริมาณการควบแน่นของไอน้ำ
ค.
ปริมาณของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ
ง.
ปริมาณที่อากาศสามารถรับไอน้ำได้อีก