รหัสข้อสอบ : MAMA105499
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เอกนาม - พหุนาม ม.1
1)
บอกความหมายของเอกนาม
ก.
เอกนามคือนิพจน์
ข.
เอกนามคือนิพจน์ที่คล้ายกัน
ค.
เอกนามคือ2นิพจน์
ง.
เอกนามคือพหุนาม
2)
ข้อใดเป็นเอกนาม
ก.
5x3y
ข.
4x-3y
ค.
n+6
ง.
2a/3b
3)
จงหาคำตอบของเอกนามต่อไป 5x+6x
ก.
14x
ข.
13x
ค.
12x
ง.
11x
4)
ข้อใดเป็นพหุนาม
ก.
3-2ab
ข.
ab2c3
ค.
7
ง.
2m3 + 3n
5)
พหุนามในข้อใดมี'ดีกรี'เท่ากับ3
ก.
13qw
ข.
1ihnb
ค.
3a
ง.
873tan
6)
จงหาคำตอบของ'9x/3'
ก.
2x
ข.
3xs
ค.
3x
ง.
2xs
7)
พหุนามคืออะไร
ก.
พหุนามคือเอกนาม
ข.
พหุนามคือนิพจน์
ค.
พหุนามคือพหุพจน์
ง.
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
8)
ข้อใดคือเอกนามคล้าย
ก.
2,3
ข.
3,13
ค.
-3,3.3
ง.
-3,3
9)
จงหาคำตอบ 132x-12x
ก.
158x
ข.
154x
ค.
120x
ง.
123x
10)
จงหาคำตอบต่อไปนี้ 16a+18c+4a
ก.
20a+18c
ข.
16a+22c
ค.
38ac
ง.
124a+3c