รหัสข้อสอบ : THPB505460
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : คำสุภาพและคำราชาศัพท์ ป.5
1)
ข้อใดผิด
ก.
ลิ้น - พระชิวหา
ข.
ฟัน – พระทนต์
ค.
จมูก – พระชานุ
ง.
คอ – พระศอ
2)
ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
ก.
ดู – ทรงพระเนตร
ข.
ชอบ – ทรงพระโปรด
ค.
เขียน – ทรงพระอักษร
ง.
พูด – ทรงตรัส
3)
คำราชาศัพท์คำใดไม่เข้าพวก
ก.
พระราชนัดดา
ข.
พระอนุชา
ค.
พระอัยกา
ง.
พระกนิษฐา
4)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ____ เมื่อ วัน ที่ 5 ธันวาคม ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก.
ประสูติ
ข.
ทรงประสูติ
ค.
เสด็จพระราชสมภพ
ง.
ทรงพระราชสมภพ
5)
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ___ฟาร์มสุกรที่จังหวัดนครปฐม
ก.
ทรงดู
ข.
ทรงทอดพระเนตร
ค.
ทอดพระเนตร
ง.
ทรงชม
6)
คำใดไม่มีคำราชาศัพท์
ก.
ทรงประทับ
ข.
ทรงพระสรวล
ค.
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ง.
ทรงพระประชวร
7)
คำใดต่อไปนี้เป็นคำราชาศัพท์
ก.
ทรงดำรัส
ข.
ทรงทอดพระเนตร
ค.
ทรงพระเครื่องใหญ่
ง.
ทรงโปรด
8)
ข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์
ก.
สรงน้ำ
ข.
ประชวร
ค.
นิมนต์
ง.
ปลงผม
9)
ข้อใดผิด
ก.
ผักรู้นอน – ผักกระเฉด
ข.
ดอกขจร – ดอกขี้เหล็ก
ค.
ถั่วเพาะ – ถั่วงอก
ง.
ดอกซ่อนกลิ่น – ดอกซ้อนชู้
10)
ข้อใดใช้คำสุภาพถูกต้อง
ก.
ไส้ดิน – ไส้เดือน
ข.
ปลาเส้น – ปลาไหล
ค.
ปลาดัน – ปลาช่อน
ง.
ปลามัจฉะ – ปลาร้า
11)
ข้อใดไม่ใช่คำสุภาพ
ก.
ขนมเส้น
ข.
ขนมสอดไส้
ค.
พังเหลียง
ง.
กุมฝอย
12)
ข้อใดไม่เข้าพวก
ก.
วิฬาร์
ข.
วานร
ค.
จิตรจุล
ง.
สุกร
13)
คุณแม่นำผักบุ้ง ผักตบ และผักกระเฉด วางไว้หลังโต๊ะ จงเปลี่ยน "ผักบุ้ง ผักตบ ผักกระเฉด" เป็นคำสุภาพตามลำดับ
ก.
ผักสามหาว, ผักสามอี, ผักรู้นอน
ข.
ผักทอดยอด, ผักสามหาว, ผักรู้นอน
ค.
ผักไห่, ผักทอดยอด, ผักรู้นอน
ง.
ผักรู้นอน, ผักสามหาว, ผักทอดยอด
14)
หนูนิดแบ่งขนมทรายให้สุนัขของน้องน้ำหนึ่ง "ขนมทราย" คืออะไร
ก.
ขนมตาล
ข.
ขนมใส่ไส้
ค.
ขนมขี้หนู
ง.
ขนมชั้น
15)
ปลาช่อน, ไส้เดือน, เห็ดโคน จงเปลี่ยน 3 คำ นี้ให้เป็นคำสุภาพ
ก.
ปลาใบไม้, ไส้ดิน, เห็ดฟาง
ข.
ปลาหาง, ไส้ดิน, เห็ดเผาะ
ค.
ปลาใบไม้, รากดิน, เห็ดปลอก
ง.
ปลาหาง, รากดิน, เห็ดปลวก