รหัสข้อสอบ : SCPB405400
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ดินในท้องถิ่นเรา ป.4
1)
ดินเกิดจากการสลายตัวของสิ่งใด
ก.
เปลือกโลก
ข.
ลาวา
ค.
แมกมา
ง.
หินและแร่ธาตุ
2)
สิ่งใดเป็นตัวการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ในดิน
ก.
เชื้อโรค
ข.
จุลินทรีย์
ค.
สารเคมี
ง.
แบคทีเรีย
3)
สิ่งใดที่สลายตัวเป็นฮิวมัส
ก.
ซากพืช ซากสัตว์
ข.
วัตถุต้นกำเนิดดิน
ค.
หินและแร่ธาตุ
ง.
สารเคมี
4)
ปัจจัยใดที่มีผลต่อการกำเนิดของดิน
ก.
สภาพอากาศ
ข.
สภาพภูมิประเทศ
ค.
สิ่งมีชีวิตในดิน
ง.
ถูกทุกข้อ
5)
ดินชนิดใดที่มีการถ่ายเทอากาศได้น้อยที่สุด
ก.
ดินร่วน
ข.
ดินเหนียว
ค.
ดินทราย
ง.
ดินร่วนปนทราย
6)
ปุ๋ยในข้อใดไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์
ก.
ปุ๋ยคอก
ข.
ปุ๋ยพืชสด
ค.
ปุ๋ยหมัก
ง.
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
7)
พืชชนิดใดทีเหมาะสมสำหรับปลูกเป็นพืชหมุนเวียน
ก.
ถั่วเหลือง
ข.
มันสำปะหลัง
ค.
เผือก
ง.
โหระพา
8)
การปลูกพืชคลุมดินเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
ก.
ไม่ให้หน้าดินสึกกร่อน
ข.
เพิ่มปุ๋ยให้แก่ดิน
ค.
ไม่ให้ดินถูกแสงแดด
ง.
ไม่ให้ดินจืด
9)
สิ่งใดเมื่อนำไปฝังลงในดินแล้วทำให้ดินเสีย
ก.
ซากพืชที่เน่าเปื่อย
ข.
ซากสัตว์ที่ตายแล้ว
ค.
สารเคมี
ง.
เศษอาหาร
10)
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน
ก.
ปลูกพืชหมุนเวียน
ข.
ยุติการทำไร่เลื่อนลอย
ค.
การปลูกพืชคลุมดิน
ง.
ใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อฆ่าศัตรูพืช
11)
ซากพืช – ซากสัตว์ตายทับถมเป็นดินที่มีธาตุอาหารให้แก่พืช เรียกว่าอะไร
ก.
หินดินดาน
ข.
ฮิวมัส
ค.
ฟอสซิล
ง.
ลิกไนต์
12)
ถ้าเผาดินแล้วนำมาชงเป็นวิธีการทดลองเพื่อค้นหาอะไร
ก.
อากาศในดิน
ข.
น้ำในดิน
ค.
แร่ธาตุในดิน
ง.
อนินทรียวัตถุในดิน
13)
ดินที่เหมาะแก่การเกษตรมากที่สุด คือดินแบบใด
ก.
ดินมีอนินทรียวัตถุมาก
ข.
ดินมีอากาศมาก
ค.
ดินอนินทรีย์
ง.
ดินมีน้ำมาก
14)
นำดินมาใส่น้ำเป็นวิธีการทดลองเรื่องใด
ก.
น้ำในดิน
ข.
ในดินมีอากาศ
ค.
ในดินมีแบคทีเรีย
ง.
ในดินมีปุ๋ย
15)
ในดินมีส่วนประกอบใดมากที่สุด
ก.
อากาศ
ข.
ฮิวมัส
ค.
อนินทรียวัตถุ
ง.
น้ำ