รหัสข้อสอบ : SCPB405399
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เซลล์สุริยะ ป.4
1)
เซลล์สุริยะ คืออะไร
ก.
อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
ข.
อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานแสง
ค.
อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน
ง.
อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน
2)
เซลล์สุริยะ เป็นลักษณะของแผ่น 2 แผ่นบางๆประกบกัน อยากทราบว่าแผ่นนั้นคือแผ่นอะไร
ก.
ทองแดง
ข.
เหล็ก
ค.
ซิลิคอน
ง.
อะลูมิเนียม
3)
เพราะเหตุใดเมื่อก่อนเซลล์สุริยะจึงใช้เฉพาะในยานอวกาศและดาวเทียม
ก.
มีขนาดใหญ่
ข.
ราคาแพง
ค.
มีขนาดเล็ก
ง.
ถูกทั้ง ก และ ข
4)
ประโยชน์ของเซลล์สุริยะคืออะไร
ก.
เครื่องคิดเลข
ข.
หลอดไฟฟ้าตาสวนสาธารณะบางแห่ง
ค.
รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ง.
ถูกทุกข้อ
5)
ถ้ามีการพัฒนารถพลังสุริยะมาเป็นรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จะเกิดผลดีอย่างไร
ก.
ช่วยลดการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง
ข.
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรแออัด
ค.
อัตราเร่งความเร็วของรถสูงขึ้น
ง.
ราคารถยนต์ถูกลง
6)
เครื่องคิดเลขพลังสุริยะสามารถใช้งานได้ในบริเวณใดเหมาะสมที่สุด
ก.
กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า
ข.
ในที่ร่มที่มีแสงสว่าง
ค.
ในที่ที่มีแสงสลัว
ง.
ในบริเวณที่มืด
7)
เราไม่ควรนำเครื่องคิดเลขพลังสุริยะไปใช้งานในบริเวณใด เพราะจะทำให้แผงเซลล์สุริยะชำรุดเสียหาย
ก.
กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า
ข.
ในที่ร่มที่มีแสงสว่าง
ค.
ในที่ที่มีแสงสลัว
ง.
ในบริเวณที่มืด
8)
การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะมีข้อดีอย่างไร
ก.
ผลิตได้ตลอดเวลา
ข.
เสียค่าใช้จ่ายน้อย
ค.
ไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ง.
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณมาก
9)
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
ก.
เชียงใหม่
ข.
แม่ฮ่องสอน
ค.
เชียงราย
ง.
ลำปาง
10)
ถ้าหากมีการนำเซลล์สุริยะมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในชีวิตประจำวันแทนน้ำมันเชื้อเพลิง จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านใด
ก.
ภาวะโลกร้อนขึ้น
ข.
อากาศเป็นพิษ
ค.
ฝนกรด
ง.
ถูกทุกข้อ