รหัสข้อสอบ : SCPA300051
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
1)
วัสดุในข้อใดเมื่อใช้มือฉีกให้ขาดได้ง่ายที่สุด
ก.
ผ้าไหม
ข.
ถุงพลาสติก
ค.
กระดาษบันทึกข้อความ
ง.
กระเป๋าที่ทำจากหนังสัตว์
2)
วัสดุในข้อใดเมื่อได้รับความร้อนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่สมบัติของวัสดุยังเหมือนเดิม
ก.
ไม้ขีดไฟ
ข.
ขนสัตว์
ค.
เทียน
ง.
ธูป
3)
วัสดุในข้อใดที่ใช้มือดัดให้โค้งงอได้ง่าย
ก.
ลวด
ข.
ดินสอ
ค.
ตะปู
ง.
กระบอกไม้ไผ่
4)
ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
ก.
ไม้ที่ทำบันไดผุ
ข.
แก้วน้ำตกแตก
ค.
ไอศกรีมแท่งละลาย
ง.
สูบลมล้อรถจักรยานที่แบน
5)
ข้อใดเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
ก.
การยืดของสปริง
ข.
การเผาหญ้าที่อยู่ริมถนน
ค.
การทำปุ๋ยหมัก
ง.
การทำเครื่องปั้นดินเผา
6)
ข้อใดเป็นการนำพลาสติกมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ก.
เข็มฉีดยา
ข.
หลอดฉีดยา
ค.
มีดผ่าตัด
ง.
ผ้าพันแผล
7)
ข้อใดเป็นแรงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
ก.
คนออกแรงดึงกล่องให้เคลื่อนที่
ข.
ช้างออกแรงลากซุงให้เคลื่อนที่
ค.
แรงจากเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆ
ง.
แรงลมทำให้สิ่งของปลิวไปมา
8)
เพราะเหตุใดวัตถุทุกชนิดจึงตกลงสู่พื้นโลกไม่ล่องลอยขึ้นไปในอากาศ
ก.
เพราะมีแรงจากการทำของมนุษย์กระทำต่อวัตถุ
ข.
เพราะมีแรงจากการกระทำของวัตถุเอง
ค.
เพราะมีแรงดึงดูดของแม่เหล็กกระทำต่อวัตถุ
ง.
เพราะมีแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อวัตถุ
9)
นักวิทยาศาสตร์คนใดเป็นผู้ค้นพบว่าโลกมีแรงดึงดูด
ก.
ไอสไตน์
ข.
กาลิเลโอ
ค.
นิวตัน
ง.
อริสโตเติล
10)
การกระทำในข้อใดที่ต้องออกแรงมากที่สุด
ก.
เดินขึ้นบันได
ข.
เดินลงบันได
ค.
ยกกล่องไม้แล้วเดินขึ้นบันได
ง.
ยกกล่องไม้แล้วเดินลงบันได