รหัสข้อสอบ : THMA100498
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 12 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่3
1)
"ทศพักตร์มันลักพี่นางไป ไว้ในลงการาชฐาน" "ทศพักตร์" หมายถึงข้อใด
ก.
ทศกัณฐ์
ข.
พิเภก
ค.
ไมยราพ
ง.
ไวยวิก
2)
"สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม" ข้อความนี้เปรียบเทียบความหวานของสิ่งใดมากที่สุด
ก.
คำพูด
ข.
ความหอม
ค.
ความดี
ง.
ความหวาน
3)
“เจ้าสัวมีโครงการจะสร้างห้างสรรพสินค้า ดังนั้น จึงประกาศให้คนในชุมชนศาลเจ้าชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยภายใน ๓ วัน” พฤติกรรมของเจ้าสัวตรงกับสำนวนในข้อใด
ก.
ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
ข.
เอากุ้งฝอยไปตกปลากระพง
ค.
รีดเลือดกับปู
ง.
เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง
4)
บทอาขยาน “บุษบกแก้ว” นำมาจากเรื่องใด
ก.
รามเกียรติ์ตอนศึกอินทรชิต
ข.
รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ
ค.
รามเกียรติ์ตอนทศกัณฐ์ล้ม
ง.
รามเกียรติ์ตอนหนุมานจองถนน
5)
“เห็นฝูงเงือกเกลือกกลิ้งมากลางชล คิดว่าคนมีหางเหมือนอย่างปลา” สิ่งที่กล่าวถึงในคำประพันธ์นี้คือข้อใด
ก.
ปลา
ข.
เงือก
ค.
คน
ง.
สายน้ำ
6)
ข้อใดไม่ใช่ที่มาของแนวเรื่องพระอภัยมณีตามกระแสพระราชดำริของรัชกาลที่ ๕
ก.
มาจากเรื่องอาหรับราตรี
ข.
มาจากพงศาวดารจีนเรื่องไซ่ฮั่น
ค.
มาจากเรื่องยักษ์วัดแจ้ง
ง.
มาจากเรื่องเมืองลังกา
7)
ข้อใดคือแนวคิดของเรื่องพระอภัยมณี
ก.
การเอาชนะอธรรมด้วยธรรมะ
ข.
การผจญภัยในชีวิตของตัวละครเอก
ค.
การชิงรักหักสวาทของตัวละครเอก
ง.
การแสดงความเก่งกล้าสามารถของตัวละครเอก
8)
วรรณคดีเรื่องใดแสดงถึงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษไทยมากที่สุด
ก.
นิราศเมืองแกลง
ข.
กาพย์พระไชยสุริยา
ค.
พระอภัยมณี
ง.
ขุนช้าง ขุนแผน
9)
เรื่องรามเกียรติ์นำมาจากเรื่องใดของอินเดีย
ก.
รามายณะ
ข.
นารายณ์สิบปาง
ค.
นนทุก
ง.
นารายณ์อวตาร
10)
ตามความเชื่อ เชื่อว่าพระเจ้าผู้สร้างโลกคือใคร
ก.
พระพรหม
ข.
พระพาย
ค.
พระนารายณ์
ง.
พระศิวะ
11)
“หลงโลภลาภบาปก็รู้อยู่ว่าบาป กิเลศหยาบยังไม่สุขย่อมทุกขัง ตัณหาหากชักนำให้กำบัง เอาธรรมตั้งข่มกดให้ปลดร้อน” คำประพันธ์นี้ให้คำสอนในการดำเนินชีวิตเรื่องใด
ก.
เรื่องความเชื่อ
ข.
เรื่องหลักศาสนา
ค.
เรื่องการเข้าสังคม
ง.
เรื่องการสร้างครอบครัว
12)
จากคำประพันธ์ในข้อ 11 คำประพันธ์นี้ปรากฏอยู่ในหนังสือใด
ก.
โคลงโลกนิติ
ข.
สุภาษิตพระร่วง
ค.
สุภาษิตอิศรญาณ
ง.
ไตรภูมิพระร่วง