รหัสข้อสอบ : THMA100496
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 18 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่1
1)
จงเรียงลำดับหัวข้อเรียงความ เรื่อง วันลอยกระทง ให้ถูกต้อง ก. คำจำกัดความของประเพณีลอยกระทง ข. ความสนุกสนานในวันลอยกระทง ค. จุดมุ่งหมายในการลอยกระทง ง. ประเภทของกระทงที่นิยมทำ
ก.
ก ข ค ง
ข.
ก ข ง ค
ค.
ก ค ง ข
ง.
ก ง ข ค
2)
การใช้คำที่ดีในการเขียนเรียงความคือข้อใด
ก.
ใช้คำศัพท์สูงๆ
ข.
ใช้คำอย่างหลากหลาย
ค.
ใช้คำระดับภาษาปาก
ง.
ใช้คำสั้นๆ
3)
ข้อใดคือประโยชน์ของการเขียนเลขไทย
ก.
ทำให้มีสมาธิเพิ่มขึ้น
ข.
ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในการเขียนตัวเลข
ค.
ฝึกให้มีลายมือที่สวยงาม
ง.
ช่วยอนุรักษ์ศิลปะในการเขียนตัวเลขของไทย
4)
ผู้ประดิษฐ์อักษรไทยคือใคร
ก.
พระยาลิไท
ข.
พ่อขุนรามคำแหง
ค.
สมเด็จพระนารายณ์
ง.
สมเด็จพระนเรศวร
5)
ข้อใดคือการเขียนอักษรไทยที่ถูกต้อง
ก.
เขียนให้มีช่องไฟห่างกันมากๆ
ข.
เขียนตัวโตๆ ให้อ่านง่าย
ค.
เขียนตามความถนัด
ง.
เขียนหัวอักษรก่อนเสมอ
6)
ข้อใดเป็นคำย่อของคำว่าการศึกษามหาบัณฑิต
ก.
ศม.บ.
ข.
ศ.ม.บ.
ค.
กศ.ม.
ง.
ก.ศ.ม.
7)
ข้อใดเขียนอักษรย่อผิด
ก.
ผอ. ย่อมาจาก ผู้อำนวยการ
ข.
ป.ล. ย่อมาจาก ปัจฉิมลิขิต
ค.
ผจก. ย่อมาจาก ผู้จัดการ
ง.
กท.ม. ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร
8)
ข้อใดไม่ใช้การเขียนอักษรหวัดแกมบรรจงเป็นปกติในชีวิตประจำวัน
ก.
การเขียนจดหมาย
ข.
การเขียนบันทึก
ค.
การเขียนรายงาน
ง.
การเขียนบัตรเชิญ
9)
ข้อใดเขียนสะกดคำผิด
ก.
กาฬปักษ์
ข.
กาลสมัย
ค.
ดุลพินิจ
ง.
ขะมักขะเม้น
10)
“วันเพ็ญพระจันทร์สีนวลจ้าส่องแสงอยู่กลางวงรัศมีสีขาว น้ำขึ้นเต็มฝั่ง นิ่งไม่กระดุกกระดิก แต่เป็นเงาแวววาว เหมือนถาดเงินใบใหญ่ที่ขัดมัน” ข้อความนี้เขียนด้วยโวหารชนิดใด
ก.
บรรยายโวหาร
ข.
พรรณนาโวหาร
ค.
เทศนาโวหาร
ง.
เทศนาโวหาร
11)
ข้อใดบรรยายให้เห็นภาพชัดเจนที่สุด
ก.
พลางรำพึงถึงทางที่กลางเถื่อน
ข.
กระโดดเผาะเกาะผับกระหยับคืบ
ค.
เห็นลิงค่างบ่างชะนีวะหวีดโหวย
ง.
แม้น้องตายพี่จะวายชีวิตด้วย
12)
ข้อใดคือบทคัดย่อของการเขียนรายงานโครงงาน
ก.
เค้าโครงย่อ วิธีการศึกษาของโครงงาน
ข.
เค้าโครงย่อ สรุปผลของโครงงาน
ค.
เค้าโครงย่อ สิ่งที่เป็นแหล่งค้นคว้าของโครงงาน
ง.
เค้าโครงย่อซึ่งบอกเรื่องจุดประสงค์ วิธีการศึกษาและสรุปผล
13)
คำขึ้นต้นจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ข้อใดถูกต้อง
ก.
กราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่รักและคิดถึง
ข.
กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพรักอย่างสูง
ค.
กราบคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพรักอย่างสูง
ง.
กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ด้วยความระลึกถึง
14)
การเขียนจดหมายในข้อใดต้องมีคำรับรองของผู้ปกครอง
ก.
จดหมายถึงเพื่อน
ข.
จดหมายสมัครงาน
ค.
จดหมายลาครู
ง.
จดหมายถึงญาติผู้ใหญ่
15)
กระดาษเขียนจดหมายที่มีสีสันสวยงามเหมาะใช้เขียนถึงผู้ใด
ก.
เพื่อนสนิท
ข.
คุณครู
ค.
พ่อ แม่
ง.
ผู้จัดการร้านค้า
16)
ข้อใดกล่าวถึงการย่อความผิด
ก.
การย่อความไม่ต้องมีตัวอย่าง
ข.
ไม่ควรใช้อักษรย่อในการย่อความ
ค.
ถ้าเป็นร้อยกรองผู้ย่อต้องสรุปเป็นร้อยแก้ว
ง.
ถ้าเป็นราชาศัพท์ให้เปลี่ยนเป็นสำนวนผู้ย่อ
17)
“ครอบครัวไทยสมัยก่อน ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว นิยมอาชีพรับราชการ แต่ละครอบครัวมีลูกมาก ชายบางคนมีภรรยาหลายคน” จากข้อความนี้ถ้าจะเขียนเรียงความควรตั้งชื่อเรื่องในข้อใด
ก.
ผู้ชายไทย
ข.
ครอบครัวไทย
ค.
อาชีพคนไทย
ง.
แม่ศรีเรือนไทย
18)
ภาษาพูดในข้อใดที่ควรเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนให้เหมาะสม
ก.
ไปรษณียากรรุ่นใหม่มีลวดลายสวยงาม
ข.
ห้องประชุมส่วนใหญ่มักติดเครื่องปรับอากาศ
ค.
ฉันไม่นิยมสินค้าเมืองนอก
ง.
คนร้ายใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะ