รหัสข้อสอบ : SCPB504399
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1)
เมื่อกวนน้ำในอ่าง พบว่าอุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น พลังงานความร้อนของน้ำในอ่างที่เพิ่มขึ้น เปลี่ยนรูปแบบมาจาก
ก.
พลังงานกล
ข.
พลังงานเคมี
ค.
สิ่งแวดล้อม
ง.
ผิดหมดทุกข้อ
2)
น้ำและน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสมีค่าพลังงานจลน์ของโมเลกุลเป็นอย่างไร
ก.
ของน้ำน้อยกว่าของน้ำแข็ง
ข.
ของน้ำเท่ากับของน้ำแข็ง
ค.
ของน้ำมากกว่าของน้ำแข็ง
ง.
หาข้อสรุปไม่ได้
3)
คนไข้ที่มีอุณหภูมิ 104 องศาฟาเรนไฮต์ แตกต่างจากคนปกติกี่องศาเซลเซียส
ก.
3
ข.
21
ค.
40
ง.
58
4)
พลังงานที่ได้มาจากการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์จะออกมาในรูปแบบใด
ก.
พลังงานไฟฟ้า
ข.
พลังงานความร้อน
ค.
พลังงานแสง
ง.
พลังงานเสียง
5)
ข้อใดแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพลังงานของการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำได้ถูกต้อง
ก.
พลังงานจลน์ -> พลังงานกล -> พลังงานศักย์ -> พลังงานไฟฟ้า
ข.
พลังงานกล -> พลังงานศักย์ -> พลังงานจลน์ -> พลังงานไฟฟ้า
ค.
พลังงานศักย์ -> พลังงานกล -> พลังงานจลน์ -> พลังงานไฟฟ้า
ง.
พลังงานศักย์ -> พลังงานจลน์ -> พลังงานกล -> พลังงานไฟฟ้า
6)
เซลล์สุริยะที่รับพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร
ก.
เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
ข.
เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า
ค.
เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน
ง.
เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานเคมีแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
7)
แหล่งพลังงานทดแทนที่นำมาใช้มากที่สุดในปัจจุบันคือแหล่งใด
ก.
พลังงานน้ำ
ข.
พลังงานลม
ค.
พลังงานความร้อน
ง.
พลังงานจากก๊าซชีวภาพ
8)
เชื้อเพลิงในข้อใดที่ให้พลังงานความร้อนมากที่สุด เมื่อนำมาใช้ในปริมาณที่เท่ากัน
ก.
ถ่าน
ข.
น้ำมันก๊าด
ค.
ก๊าซหุงต้ม
ง.
น้ำมันดิบ
9)
พลังงานความร้อนในข้อใด มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลกน้อยที่สุดและมีประโยชน์มากที่สุด
ก.
พลังงานนิวเคลียร์
ข.
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
ค.
พลังงานแสงอาทิตย์
ง.
พลังงานลม
10)
ในปัจจุบันนี้มนุษย์ได้นำพลังงานมาใช้ในชีวิตประจำวันกันมากซึ่งในอนาคตอันใกล้อาจหมดไปได้ จึงจำเป็นต้องหาพลังงานทดแทน คำว่า "พลังงานทดแทน" ในที่นี้หมายถึงทดแทนสิ่งใด
ก.
ก๊าซธรรมชาติ
ข.
น้ำมันปิโตรเลียม
ค.
ถ่านหิน หินน้ำมัน
ง.
ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
11)
จงพิจารณาเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้ 1. เครื่องปรับอากาศ 2. เครื่องรับโทรทัศน์ 3. เครื่องคิดเลข เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดใช้พลังงานจากแสงสุริยะได้
ก.
ข้อ 1 และ 2
ข.
ข้อ 1 และ 3
ค.
ข้อ 2 และ 3
ง.
ทั้ง 1 2 และ 3
12)
การเคลื่อนที่ของวัตถุในข้อใดที่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานจลน์เป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วง 1.ลูกบอลถูกโยนขึ้นจนถึงจุดสูงสุด 2.นักกระโดดร่มดิ่งพสุธาถึงพื้นดิน 3.ลูกบิลเลียดกลิ้งไปบนพื้นโต๊ะแล้วตกลงกระทบพื้นล่าง 4.นักกระโดดสูงกระโดดถึงคาน
ก.
ข้อ 1 และ 4
ข.
ข้อ 2 และ 4
ค.
ข้อ 1 3 และ 4
ง.
ข้อ 2 3 และ 4
13)
รถบรรทุกน้ำมันแล่นขึ้นเนินด้วยความเร็วคงที่ ปริมาณใดบ้างที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ก.
พลังงานจลน์ของรถ
ข.
พลังงานศักย์ของรถ
ค.
พลังงานความร้อน
ง.
ถูกทุกข้อ
14)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ก.
จุดเทียนไขในห้องมืด
ข.
ยางรถยนต์ร้อนเมื่อต้องเบรกกระทันหัน
ค.
เทน้ำร้อนลงในถ้วยกาแฟแล้วทำให้ถ้วยกาแฟร้อนขึ้น
ง.
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ อาศัยแรงน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า
15)
พลังงานชนิดใดที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้ก่อนพลังงานชนิดอื่นๆ
ก.
พลังงานจากน้ำ
ข.
พลังงานจากลม
ค.
พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
ง.
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
16)
กระบวนการใดที่สำคัญมากและก่อให้เกิดพลังงานขั้นต้นแก่สิ่งมีชีวิต
ก.
การสังเคราะห์ด้วยแสง
ข.
การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
ค.
การเปลี่ยนพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า
ง.
การหายใจ
17)
จงพิจารณาว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า
ก.
การชุบโลหะ
ข.
การจ่ายไฟฟ้าของแบตเตอรี่
ค.
การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
ง.
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องไดนาโม
18)
อุณหภูมิที่วัตถุใดๆ จะปราศจากความร้อนอย่างสิ้นเชิงเท่ากับกี่องศาเซลเซียส และถ้าวัตถุหนึ่งมีอุณหภูมิ 20 เคลวินจะตรงกับกี่องศาเซลเซียส
ก.
0 , 20
ข.
0 , -253
ค.
-273 , 253
ง.
-273 , -253
19)
ข้อใดถือว่าเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
ก.
กดสวิตซ์แล้วหลอดไฟสว่าง
ข.
ปั่นจักรยานแล้วเครื่องปั่นไฟทำงาน ไฟหน้าสว่าง
ค.
ใช้ไฟฉายตอนกลางคืน เพื่อจับปูลมบริเวณชายหาด
ง.
เมื่อเดินเข้าไปใกล้ห้างสรรพสินค้า ประตูเปิดเองโดยใช้กลไกทางอิเล็กทรอนิกส์
20)
แสงสว่างที่เกิดจากหลอดไฟฟ้าเกิดจากการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร
ก.
พลังงานไฟฟ้า -> พลังงานความร้อน -> พลังงานแสงสว่าง
ข.
พลังงานไฟฟ้า -> พลังงานแสงสว่าง -> พลังงานความร้อน
ค.
พลังงานความร้อน -> พลังงานไฟฟ้า -> พลังงานแสงสว่าง
ง.
พลังงานแสงสว่าง -> พลังงานความร้อน -> พลังงานไฟฟ้า