รหัสข้อสอบ : LAPA300398
วิชา : ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 12 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ภาษาอังกฤษ ป.3 ชุดที่ 5
1)
คำศัพท์ใดที่มีหมายความว่า วิทยาศาสตร์
ก.
Science
ข.
Music
ค.
Swimming
ง.
English
2)
คำศัพท์ใดที่มีหมายความว่า ภาษาอังกฤษ
ก.
Computer
ข.
Science
ค.
English
ง.
Art
3)
คำศัพท์ใดที่มีหมายความว่า เดือนมีนาคม
ก.
May
ข.
June
ค.
March
ง.
July
4)
คำศัพท์ใดที่มีหมายความว่า เดือนสิงหาคม
ก.
April
ข.
October
ค.
November
ง.
August
5)
คำศัพท์ใดที่มีหมายความว่า เดือนกันยายน
ก.
December
ข.
September
ค.
October
ง.
November
6)
คำศัพท์ใดที่มีหมายความว่า ฤดูใบไม้ผลิ
ก.
summer
ข.
winter
ค.
spring
ง.
autumn
7)
คำศัพท์ใดที่มีหมายความว่า อบอุ่น
ก.
hot
ข.
cool
ค.
cold
ง.
warm
8)
คำศัพท์ใดที่มีหมายความว่า ลมฟ้าอากาศ
ก.
waiter
ข.
whether
ค.
weather
ง.
whisper
9)
คำศัพท์ใดที่มีหมายความว่า อก
ก.
head
ข.
chest
ค.
waist
ง.
cheek
10)
คำศัพท์ใดที่มีหมายความว่า กระดานลื่น
ก.
skateboard
ข.
skate
ค.
wheel
ง.
ski
11)
คำศัพท์ใดที่มีหมายความว่า น่าประหลาดใจ
ก.
great
ข.
happy
ค.
busy
ง.
amazing
12)
คำศัพท์ใดที่มีหมายความว่า นิ้วเท้า
ก.
thumb
ข.
foot
ค.
toe
ง.
hand