รหัสข้อสอบ : TEMB003349
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่6
1)
การใช้กระบวนการบริหารจัดการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้มีคุณภาพ คือข้อใด
ก.
กระบวนการวิทยาศาสตร์
ข.
กระบวนการเทคโนโลยี
ค.
กระบวนการงานอาชีพ
ง.
กระบวนการออกแบบ
2)
กระบวนการทำงานเชิงระบบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก.
ข้อมูล กระบวนการ ผลลัพธ์
ข.
ข้อมูล การออกแบบปฏิบัติการ
ค.
ข้อมูล การออกแบบ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ง.
กระบวนการ ผลลัพธ์ ข้อมูลย้อนกลับ
3)
การเขียนแบบรูปแปลน เป็นขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยี
ก.
กำหนดปัญหาหรือความต้องการ
ข.
การรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหา
ค.
การออกแบบและปฏิบัติการ
ง.
การเลือกวิธีการแก้ปัญหา
4)
การจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เป็นขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยี
ก.
กำหนดปัญหาหรือความต้องการ
ข.
การรวบรวมข้อมูลหรือแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา
ค.
การออกแบบและปฏิบัติการ
ง.
การเลือกวิธีการแก้ปัญหา
5)
การเขียนภาพแสดงรูปร่างชิ้นงานขนาดเท่าของจริง เป็นการเขียนภาพชนิดใด
ก.
การเขียนภาพรูปแปลน
ข.
การเขียนภาพรูปด้านหน้า
ค.
การเขียนภาพรูปด้านหลัง
ง.
การเขียนภาพแบบไอโซเมตริก
6)
ข้อใดเป็นประโยชน์ของการสร้างหุ่นจำลอง
ก.
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข.
เพื่อใช้ในการฝึกทักษะการผลิตชิ้นงาน
ค.
เพื่อใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์
ง.
เพื่อใช้ในการกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์
7)
ข้อใดจัดเป็นหุ่นจำลอง เพื่อขยายหรือย่องาน
ก.
หุ่นจำลองลูกโลก
ข.
หุ่นจำลองชั้นวางของ
ค.
หุ่นจำลองทางการแพทย์
ง.
หุ่นจำลองภูมิประเทศ
8)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนแบบชิ้นงาน คือข้อใด
ก.
โปรแกรม Photoshop
ข.
โปรแกรม Paint
ค.
โปรแกรม Power point
ง.
โปรแกรม Pro/Desktop
9)
ข้อใดเป็นวัสดุที่ใช้ในการเคลือบผิวงานไม้
ก.
กระดาษทราย
ข.
กาวลาเท็กซ์
ค.
ดินสอพอง
ง.
วัสดุโป๊ว
10)
จุดกำเนิดจุดแรกที่จะพัฒนาไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือปรับปรุงชิ้นงานให้ดีขึ้น คือข้อใด
ก.
การรวบรวมข้อมูล
ข.
การออกแบบ
ค.
การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ
ง.
การประเมินผลชิ้นงาน