รหัสข้อสอบ : TEMB003348
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่5
1)
การโคลนนิ่งแพะ เป็นการใช้เทคโนโลยีในระดับใด
ก.
เทคโนโลยีระดับพื้นบ้าน
ข.
เทคโนโลยีระดับกลาง
ค.
เทคโนโลยีระดับสูง
ง.
เทคโนโลยีชาวบ้าน
2)
เครื่องขูดมะพร้าว เป็นการใช้เทคโนโลยีในระดับใด
ก.
เทคโนโลยีระดับพื้นบ้าน
ข.
เทคโนโลยีระดับกลาง
ค.
เทคโนโลยีระดับสูง
ง.
เทคโนโลยีชาวบ้าน
3)
ยาสมุนไพรรักษาโรค เป็นการใช้เทคโนโลยีในระดับใด
ก.
เทคโนโลยีระดับพื้นบ้าน
ข.
เทคโนโลยีระดับกลาง
ค.
เทคโนโลยีระดับสูง
ง.
เทคโนโลยีชาวบ้าน
4)
การผลิตรถยนต์ในปัจจุบัน ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านใด
ก.
เทคโนโลยีการสื่อสาร
ข.
เทคโนโลยีทางการแพทย์
ค.
เทคโนโลยีชีวภาพ
ง.
เทคโนโลยีการผลิต
5)
การพูดคุยผ่าน Facebook ทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเป็นการใช้เทคโนโลยีในด้านใด
ก.
เทคโนโลยีการสื่อสาร
ข.
เทคโนโลยีทางการแพทย์
ค.
เทคโนโลยีชีวภาพ
ง.
เทคโนโลยีการผลิต
6)
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในไขกระดูก จัดเป็นวิทยาการด้านใด
ก.
เทคโนโลยีการสื่อสาร
ข.
เทคโนโลยีทางการแพทย์
ค.
เทคโนโลยีชีวภาพ
ง.
เทคโนโลยีการผลิต
7)
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ต้านทานโรคและแมลงมีจุดมุ่งหมายในการใช้เทคโนโลยีอย่างไร
ก.
เพื่อประหยัดแรงงานในการปลูกข้าวให้มากที่สุด
ข.
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการปลูกข้าวมากที่สุด
ค.
เพื่อให้ได้ประสิทธิผลในการปลูกข้าวมากที่สุด
ง.
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในการปลูกข้าว
8)
ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยี
ก.
ช่วยประหยัดต้นทุน แรงงาน เพิ่มผลตอบแทนให้มากขึ้น
ข.
ช่วยส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิต ยอดจำหน่ายสูงขึ้น
ค.
ช่วยให้การทำงานแต่ละขั้นตอนมีความประณีตมากขึ้น
ง.
ช่วยส่งเสริมการผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น
9)
ข้อใดจัดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเทคโนโลยี
ก.
การรวบรวมข้อมูล
ข.
การกำหนดความต้องการ
ค.
การเลือกวิธีแก้ปัญหา
ง.
การออกแบบและปฏิบัติการ
10)
องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี มีอะไรบ้าง
ก.
ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์
ข.
ตัวป้อน กระบวนการ ปัจจัยเอื้อ ทรัพยากร
ค.
ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์ ทรัพยากร
ง.
ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์ ทรัพยากร ปัจจัยเอื้อ หรือปัจจัยขัดขวาง