รหัสข้อสอบ : TEMB003347
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่4
1)
สถานที่เหมาะสมแก่การปลูกพืช ได้แก่ข้อใด
ก.
เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ สามารถใช้เครื่องทุ่นแรงได้สะดวก
ข.
เป็นพื้นที่ที่มีดินทรายปนอยู่มาก
ค.
เป็นพื้นที่ลาดเทเล็กน้อย ระบายน้ำได้ดี
ง.
เป็นพื้นที่ราบแนวระดับ ไม่มีความลาดเท
2)
ดินดีที่เหมาะแก่การปลูกพืชมีลักษณะอย่างไร
ก.
มีสีคล้ำเนื่องจากมีอินทรียวัตถุมาก
ข.
เป็นดินร่วนปนทราย สีค่อนข้างแดง
ค.
เนื้อดินละเอียด มีสีเทาปนดำ
ง.
ไม่มีวัสดุอื่นปะปนอยู่ในเนื้อดิน
3)
ธาตุอาหารของพืชที่ใช้ในการเจริญเติบโตมาจากที่ใด
ก.
อากาศ
ข.
น้ำ
ค.
แสงแดด
ง.
ดิน
4)
พืชในข้อใดที่ต้องการอุณหภูมิในการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง
ก.
สตรอเบอร์รี่
ข.
ข้าวโพด
ค.
ข้าวสาลี
ง.
มันฝรั่ง
5)
พืชที่ต้องการน้ำเป็นปริมาณมากได้แก่ข้อใด
ก.
มะเขือเทศ
ข.
มันสำปะหลัง
ค.
กล้วยไม้
ง.
กระจับ
6)
พืชในข้อใดนิยมขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
ก.
ข้าวฟ่าง
ข.
อ้อย
ค.
กุหลาบ
ง.
กล้วยไม้
7)
เครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษาต้นพืช ได้แก่ข้อใด
ก.
จอบ
ข.
ตะกร้อ
ค.
กรรไกรตัดแต่ง
ง.
เครื่องตัดหญ้า
8)
ข้อใดเป็นหลักการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช
ก.
วางให้เป็นระเบียบริมแปลงผัก
ข.
ไม่ควรหยอกล้อในขณะเก็บเครื่องมือ
ค.
ขณะเก็บเครื่องมือควรแต่งกายให้มิดชิด
ง.
จัดทำบัญชีรายการเครื่องมือ และเก็บให้เป็นระเบียบ
9)
ข้อใดเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่ง
ก.
ตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชปักลงในวัสดุชำ
ข.
ทำให้กิ่งพืชออกรากในขณะที่ติดอยู่กับต้นเดิม
ค.
นำส่วนของพืชพันธุ์ดีมาต่อกับพืชอีกต้นหนึ่ง
ง.
นำแผ่นตาจากกิ่งพันธุ์ดีไปติดบนต้นตอพันธุ์เดิม
10)
การเตรียมดินปลูกพืช หมายถึงข้อใด
ก.
การผสมดินกับวัสดุปลูกชนิดอื่น ๆ
ข.
การใส่ปุ๋ยหมักลงในดินปลูก
ค.
การทำดินให้มีสภาพเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
ง.
การขุดหน้าดินมาตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค
11)
ขั้นตอนแรกของการเตรียมแปลงปลูกพืช คือข้อใด
ก.
ใช้ไม้ปักเพื่อวัดขนาดแปลง
ข.
ย่อยดินให้มีขนาดเล็กลง
ค.
ขุดพลิกหน้าดิน ตากดินไว้ให้แห้ง
ง.
กำจัดวัชพืชและวัสดุอื่นออกจากแปลงปลูก
12)
ในการเตรียมแปลงปลูกพืช ควรขุดดินลึกประมาณเท่าใด
ก.
20-30 เซนติเมตร
ข.
10-20 เซนติเมตร
ค.
5-10 เซนติเมตร
ง.
ลึกเท่าใดก็ได้
13)
ดินที่ใช้ปลูกไม้กระถาง ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
ก.
มีสีคล้ำ
ข.
มีน้ำหนักเบา โปร่ง
ค.
เนื้อดินละเอียด
ง.
มีฤทธิ์เป็นกรด
14)
การขุดหลุมปลูกไม้ยืนต้น ควรขุดลึกอย่างน้อยเท่าใด
ก.
150 เซนติเมตร
ข.
120 เซนติเมตร
ค.
100 เซนติเมตร
ง.
80 เซนติเมตร
15)
ข้อใดเป็นขั้นตอนการปลูกไม้กระถาง
ก.
ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างกดดินโคนต้นให้แน่น
ข.
คัดเลือกภาชนะให้เหมาะสมกับต้นพืช
ค.
ผสมดินกับวัสดุปลูก
ง.
ใส่ปุ๋ยรองก้นกระถาง