รหัสข้อสอบ : TEPB603224
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 0 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ป.6