รหัสข้อสอบ : TEPB603224
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ป.6
1)
การทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหน่วยสำคัญกี่หน่วย
ก.
2 หน่วย
ข.
3 หน่วย
ค.
4 หน่วย
ง.
5 หน่วย
2)
ข้อใดไม่ใช่การทำงานของหน่วยสำคัญของคอมพิวเตอร์
ก.
หน่วยรับเข้า
ข.
หน่วยส่งออก
ค.
หน่วยรวดเร็ว แม่นยำ
ง.
หน่วยประมวลผลกลาง
3)
ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูล หรือ เรียกว่าหน่วยรับเข้า
ก.
แป้นพิมพ์(keyboard)
ข.
แรม(RAM)
ค.
รอม(ROM)
ง.
จอภาพ(Monitor)
4)
หน่วยประมวลผลกลาง หรือ ซีพียู(CPU)เป็นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการพัฒนาผลิตวงจรไว้ในชิป เรียกว่า อะไร
ก.
ไมโครคอมพิวเตอร์
ข.
ไมโครโปรเซสเซอร์
ค.
ไมโครโปรเฟสชั่นนอล
ง.
ไมโครชิป
5)
หน่วยประมวลผลกลาง แบ่งออกเป็นกี่หน่วย
ก.
2 หน่วย
ข.
3 หน่วย
ค.
4 หน่วย
ง.
5 หน่วย
6)
ข้อใด คือ หน่วยประมวลผลกลาง
ก.
หน่วยควบคุม
ข.
หน่วยคำนวณและตรรกะ
ค.
หน่วยควบคุม หน่วยความจำหลัก หน่วยคำนวณและตรรกะ
ง.
หน่วยควบคุม หน่วยคำนวณและตรรกะ
7)
หน่วยความจำหลักหรือหน่วยความจำภายใน ทำหน้าที่อะไรบ้าง
ก.
เก็บคำสั่งและข้อมูลต่าง ๆ
ข.
รอให้หน่วยประมวลผลกลางเรียกใช้ประมวลผล
ค.
เป็นที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
ง.
นำทั้งสามข้อมาตอบรวมกัน
8)
หน่วยความจำที่เก็บข้อมูลแบบชั่วคราว เรียกว่าอะไร
ก.
แรม(RAM)
ข.
รอม(ROM)
ค.
ซีพียู(CPU)
ง.
เค้ส(Case)
9)
หน่วยความจำที่เก็บข้อมูลแบบถาวร เรียกว่าอะไร
ก.
แรม(RAM)
ข.
รอม(ROM)
ค.
เค้ส(Case)
ง.
ซีพียู(CPU)
10)
ข้อใดเป็นหน่วยส่งออกทุกข้อ ของคอมพิวเตอร์
ก.
เมาส์ ก้านควบคุม
ข.
แทร็กบอล จอสัมผัส
ค.
จอภาพ เครื่องพิมพ์
ง.
แป้นพิมพ์ ตัวเครื่อง