รหัสข้อสอบ : MAPB003199
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่9
1)
ค่าประจำหลัก เลข 0 ของจำนวน 10,759 เท่ากับข้อใด
ก.
0
ข.
10
ค.
100
ง.
1,000
2)
จำนวนข้อใดเรียงจากมากไปหาน้อย
ก.
32,543,300 32,435,300 32,453,300 32,345,300
ข.
32,453,300 32,435,300 32,354,300 32,345,300
ค.
32,453,300 32,345,300 32,534,300 32,354,300
ง.
32,435,300 32,354,300 32,543,300 32,345,300
3)
ข้อใดใช้คุณสมบัติการเเจกเเจง
ก.
35 × 9 = (30 × 9) + (5 × 9)
ข.
(24 × 3) × 8 = 24 × (3 × 8)
ค.
(18 × 11) × 7 = (18 × 11) × 7
ง.
(15 + 5) × 10 = 15 + (5 × 10)
4)
สมการข้อใดมีตัวไม่ทราบค่า
ก.
48 ÷ 12 = 4
ข.
84 × a = 504
ค.
96 + 15 = 15 + 96
ง.
103 - 64 = 13 × 3
5)
(60,000 ÷ 25) × ___ = 120,000 จำนวนในช่องว่าง คือข้อใต
ก.
25
ข.
50
ค.
75
ง.
100
6)
สมการข้อใดเป็นจริง
ก.
(20 × 8) 1 ÷ 5 = 33
ข.
34 + (31 - 3) = 52
ค.
(18 × 9) + 39 = 191
ง.
(327 ÷ 3) × 5 = 545
7)
2 เท่าของจำนวนหนึ่งรวมกับ 20 มีค่าเท่ากับ 50 จำนวนนั้นคือเท่าไร
ก.
5
ข.
10
ค.
15
ง.
20
8)
เมื่อ 5 ปีที่เเล้ว พ่อมีอายุเป็น 3 เท่าของอ้อย ปัจจุบันพ่ออายุ 56 ปี อ้อยจะมีอายุเท่าไร
ก.
15 ปี
ข.
17 ปี
ค.
22 ปี
ง.
36 ปี
9)
จัดส้ม 14 ผล มังคุด 56 ผล และฝรั่ง 68 ผล ใส่ตะกร้าให้มีจำนวนเท่ากันเเละมากที่สุด โดยเเยกชนิดกัน จะจัดได้ตะกร้าละกี่ผล โดยให้เหลือผลไม้ชนิดละ 2 ผล
ก.
3 ผล
ข.
6 ผล
ค.
9 ผล
ง.
18 ผล
10)
ต้องการซื้อ สมุด ปากกา ดินสอ อย่างละเท่าไรเป็นอย่างน้อยจึงจะจ่ายเงิน อย่างละเท่าๆ กัน โดยสมุดราคาโหลละ 72 บาท ปากกาโหลละ 60 บาท ดินสอโหลละ 48 บาท
ก.
180 บาท
ข.
240 บาท
ค.
360 บาท
ง.
720 บาท
11)
งาขาวราคาถุงละ 45 บาท งาดำราคา 50 บาท และถั่วตัดราคาถุงละ 60 บาท ต้องการซื้อสินค้าทั้ง 3 อย่าง จะต้องมีเงินอย่างน้อยที่สุดเท่าไร
ก.
300 บาท
ข.
900 บาท
ค.
1,200 บาท
ง.
1,500 บาท
12)
จากรูป มุม z กางกี่องศา
ก.
30 องศา
ข.
45 องศา
ค.
60 องศา
ง.
80 องศา
13)
จากรูป AB // CD, EF เป็นเส้นตัด ใช้ตอบคำถามข้อ 13. - 14. ถ้ากำหนดให้ 3 กางเท่ากับ 40 องศา มุม 7 กางกี่องศา
ก.
40 องศา
ข.
50 องศา
ค.
140 องศา
ง.
150 องศา
14)
จากรูป AB // CD, EF เป็นเส้นตัด ใช้ตอบคำถามข้อ 13. - 14. มุม 5 + มุม 8 มีขนาดกี่องศา
ก.
50 องศา
ข.
140 องศา
ค.
180 องศา
ง.
280 องศา
15)
ถ้าหันหน้าไปทางทิศใต้ ทิศที่อยู่ทางซ้ายมือคือทิศใด
ก.
ทิศเหนือ
ข.
ทิศตะวันตก
ค.
ทิศตะวันออก
ง.
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
16)
ทิศใดทำมุม 45 กับทิศตะวันออก
ก.
ทิศใต้
ข.
ทิศเหนือ
ค.
ทิศตะวันตก
ง.
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
17)
520 วินาที เท่ากับกี่นาที
ก.
ข.
ค.
ง.
18)
จากโจทย์ มีผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ก.
ข.
ค.
ง.
19)
จากโจทย์ เท่ากับข้อใด
ก.
ข.
ค.
ง.
20)
ในการเข้าค่ายพักเเรมมีผู้สมัครจำนวน 60 คน เป็นผู้ชาย 3/5 ของผู้สมัครทั้งหมด ในวันรายงานตัวมีผู้หญิงไม่มารายงานตัว 6 คน จะมีผู้หญิงเข้าค่ายพักเเรมกี่คน
ก.
36 คน
ข.
30 คน
ค.
24 คน
ง.
18 คน