รหัสข้อสอบ : TEPA103097
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 13 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่องคอมพิวเตอร์
1)
จอภาพของคอมพิวเตอร์มีหน้าที่อย่างไร
ก.
บันทึกผลข้อมูล
ข.
ประมวลผลข้อมูล
ค.
แสดงผลข้อมูล
2)
ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเบิกถอนเงิน
ก.
VCD
ข.
ATM
ค.
UBC
3)
สิ่งใดมีหน้าที่ในการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ก.
จอภาพ
ข.
แป้นพิมพ์
ค.
ซีพียู
4)
คอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับพลังงานใด
ก.
พลังงานไฟฟ้า
ข.
พลังงานลม
ค.
พลังงานความร้อน
5)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ก.
ช่วยรับ - ส่งข่าวสารรวดเร็วขึ้น
ข.
ทำให้คนใช้แรงงานมากขึ้น
ค.
เป็นแหล่งข้อมูลด้านต่างๆ
6)
ข้อใดคือหน้าที่ของซีพียู
ก.
แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์
ข.
ใช้ชี้ตำแหน่งบนจอภาพ
ค.
ควบคุมและจัดการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
7)
สิ่งใดทำหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลที่พิมพ์ไว้แล้วเพื่อนำไปใช้งาน
ก.
แผ่นดิสก์
ข.
เมาส์
ค.
แป้นพิมพ์
8)
ข้อใดเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์
ก.
จอภาพ
ข.
ซีพียู
ค.
เครื่องพิมพ์
9)
ข้อใดมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
ก.
ซีพียู
ข.
จอภาพ
ค.
แผ่นดิสก์
10)
ข้อใดไม่เกี่ยวกับแป้นพิมพ์
ก.
ใช้ป้อนคำสั่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์
ข.
มีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ดีด
ค.
ช่วยประหยัดเนื้อที่จัดเก็บข้อมูล
11)
อุปกรณ์ใดใช้ชี้ตำแหน่งบนจอภาพ
ก.
เมาส์
ข.
แผ่นดิสก์
ค.
เครื่องพิมพ์
12)
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่และลักษณะของเครื่องพิมพ์
ก.
มีปุ่มตัวเลขและลูกศร
ข.
ใช้ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์
ค.
นำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาพิมพ์ลงกระดาษ
13)
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานด้านการเงิน เรียกว่าอะไร
ก.
VCD
ข.
ATM
ค.
DVD