รหัสข้อสอบ : THPA003039
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบทดสอบอ่านสระ อา
1)
คำว่า "ตา" อ่านแบบแจกลูกได้อย่างไร
ก.
ตอ-อา-ตา
ข.
ตา-อา-ตอ
ค.
อา-ตอ-ตา
2)
ก+า อ่านว่าอย่างไร
ก.
ตา
ข.
มา
ค.
กา
3)
"ตามาหารูปู" มีคำที่สะกดด้วยสระอากี่คำ
ก.
2 คำ
ข.
3 คำ
ค.
4 คำ
4)
เวลาเขียนสระอา จะเขียนไว้ด้านใดของพยัญชนะ
ก.
ข้างหน้า
ข.
ข้างหลัง
ค.
ข้างล่าง
5)
-า เวลาอ่านจะออกเสียงอย่างไร
ก.
เอ
ข.
อา
ค.
ตา
6)
สระ "อา" เป็นสระเสียงชนิดใด
ก.
สั้น
ข.
กลาง
ค.
ยาว
7)
ประโยคใดมีสระอาประสมอยู่ด้วย
ก.
ในนามีรูปู
ข.
ในรูปูมีงู
ค.
ปูจะดุงูในรู
8)
รูปภาพนี้เรียกว่าย่างไร
ก.
ตา
ข.
ขา
ค.
นา
9)
รูปภาพนี้เวลาเขียนเป็นคำอ่านได้อย่างไร
ก.
ตา
ข.
ขา
ค.
นา
10)
ประโยคต่อไปนี้ข้อใดประสมด้วยสระอามากที่สุด
ก.
ตามาหาอา
ข.
ตามาหาอาในนา
ค.
อีกาในนาอา
11)
ม+า+น+า อ่านว่าอย่างไร
ก.
มานา
ข.
นามา
ค.
มนา
12)
อ+ี+ก+า อ่านว่าอย่างไร
ก.
อากา
ข.
อีกา
ค.
ออีกา
13)
ต+า+ม+า+ห+า อ่านว่าอย่างไร
ก.
ตามาหา
ข.
ตามา
ค.
ตา
14)
เ+ว+ล+า อ่านว่าอย่างไร
ก.
เลวา
ข.
เวลา
ค.
ลาลา
15)
ย+า+ท+า+ข+า อ่านว่าอย่างไร
ก.
ยา
ข.
ยาทา
ค.
ยาทาขา
16)
มา เขียนแบบแจกลูกได้อย่างไร
ก.
มอ+มา
ข.
มอ+อา
ค.
มอ+อา+มา
17)
สา เขียนแบบแจกลูกได้อย่างไร
ก.
สอ+อา+สา
ข.
สอ+สา
ค.
สอ+อา
18)
ข้อใดอ่านออกเสียงเหมือนคำว่า "ตา"
ก.
ปู
ข.
เข
ค.
มา
19)
ข้อใดไม่อ่านออกเสียงสระอา
ก.
รูปู
ข.
ปูนา
ค.
ขาเก
20)
ข้อใดประสมด้วยสระอา 2 คำ
ก.
กาดำ
ข.
อีกาสีดำ
ค.
อีกาในนา