รหัสข้อสอบ : SOPB400285
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคม ป.4 ชุดที่1
1)
การได้เรียนรู้ความเป็นมาของชาติไทยในอดีต มีผลดีอย่างไร
ก.
ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
ข.
ทำให้มีคนเคารพนับถือ
ค.
ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ
ง.
ทำให้พัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว
2)
ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย
ก.
มีฝนตกตลอดปี
ข.
มีพื้นที่ราบระหว่างภูเขา
ค.
มีประเพณีที่หลากหลาย
ง.
มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
3)
อาณาจักรตามพรลิงค์มีความสำคัญกับไทยในด้านใดมากที่สุด
ก.
เป็นแหล่งค้าขายสำคัญในประเทศ
ข.
เป็นศูนย์กลางการปกครอง
ค.
เป็นแหล่งเผยแพร่ประเพณีไทย
ง.
เป็นแหล่งเผยแผ่พระพุทธศาสนา
4)
ข้อใดเป็นศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรทวาราวดีที่มีต่อสังคมไทย
ก.
ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา
ข.
ประเพณีทำบุญตักบาตร
ค.
ธรรมเนียมการแต่งกาย
ง.
การนับถือศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
5)
พระบรมธาตุไชยา มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรใด
ก.
ละโว้
ข.
ศรีวิชัย
ค.
โคตรบูร
ง.
ทวาราวดี
6)
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มีความสำคัญอย่างไร
ก.
เป็นผู้สถาปนากรุงสุโขทัย
ข.
เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทย
ค.
เป็นผู้นำช่างจีนมาสอนทำสังคโลก
ง.
เป็นผู้ทำนุบำรุงศาสนา
7)
การปกครองแบบพ่อปกครองลูกในสมัยสุโขทัยเกิดผลดีข้อใด
ก.
กษัตริย์ให้อภัยราษฎรเสมอ
ข.
ราษฎรมีความเป็นอยู่สุขสบาย
ค.
ลดปัญหาของราษฎร
ง.
ทราบปัญหาที่แท้จริง
8)
ผลดีของอาณาจักรสุโขทัยที่มีผู้นำเข้มแข็งมีดังนี้ยกเว้นข้อใด
ก.
ประชาชนอยู่อย่างสงบสุข
ข.
เมืองต่างๆ ไม่กล้ามารุกราน
ค.
ประชาชนมีขวัญกำลังใจดี
ง.
พระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้า
9)
เราควรปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพ่อขุนรามคำแหง
ก.
ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
ข.
ใช้คำพูดเลียนแบบพ่อขุนรามคำแหง
ค.
เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง
ง.
นำหลักศิลาจารึกมาเก็บไว้ที่บ้าน
10)
นักเรียนไม่ควรปฏิบัติอย่างไร ในขณะไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ก.
เก็บเศษแผ่นศิลาไว้เป็นที่ระลึก
ข.
ถ่ายภาพโบราณสถานที่สำคัญ
ค.
เตือนเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนทิ้งขยะลงพื้น
ง.
แนะนำเกี่ยวกับประวัติสุโขทัยให้ผู้อื่นทราบเท่าที่รู้
11)
การศึกษาประวัติบุคคลสำคัญมีประโยชน์อย่างไร
ก.
ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ
ข.
ทำให้ทราบประวัติของบุคคล
ค.
สามารถเล่าให้ผู้อื่นฟังได้
ง.
นำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
12)
ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ก.
ประดิษฐ์ลายสือไทย
ข.
ราษฎรค้าขายอย่างเสรี
ค.
ปกครองแบบธรรมราชา
ง.
ส่งคณะทูตไปสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน
13)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระยาพิชัยดาบหัก
ก.
รับราชการสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ข.
มีความสามารถด้านฟันดาบและมวยจีน
ค.
เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองตาก
ง.
เป็นลูกพ่อค้าในเมืองพิชัย
14)
ข้อใดเป็นการช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
ก.
เก่งใช้สารเคมีฉีดป้องกันแมลง
ข.
แก้วนำตะกร้าหวายไปใส่ของที่ตลาด
ค.
กล้าใช้ขันพลาสติกตักน้ำดื่ม
ง.
ก้อยขี่จักรยานไปโรงเรียน
15)
การส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาไทยเป็นหน้าที่ของบุคคลใด
ก.
ครูและนักเรียน
ข.
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ค.
หน่วยงานราชการ
ง.
คนไทยทุกคน
16)
ข้อใดเป็นลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก.
คิดค้นจากคนในท้องถิ่น
ข.
แต่ละท้องถิ่นมีเพียงอย่างเดียว
ค.
ผลงานเกี่ยวกับเกษตรกรรมเท่านั้น
ง.
เผยแพร่เฉพาะคนในท้องถิ่นเท่านั้น
17)
เพราะเหตุใดจังหวัดลำปางมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการแกะสลักไม้
ก.
มีอากาศเย็นสบาย
ข.
มีป่าไม้จำนวนมาก
ค.
เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ง.
ชาวบ้านมีฐานะร่ำรวย
18)
ข้อใดมีความสัมพันธ์กัน
ก.
ร่มกระดาษสา – เชียงราย
ข.
โอ่งมังกร – ชลบุรี
ค.
เสื่อจันทบูร – จันทบุรี
ง.
ครกอ่างศิลา – ระยอง
19)
ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก.
ใช้เครื่องปั่นน้ำสมุนไพร
ข.
ทำขนมไทยด้วยเตาอบไมโครเวฟ
ค.
ใช้ภาพโปสเตอร์ตกแต่งบ้าน
ง.
ใช้ผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
20)
นักเรียนจะช่วยเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร
ก.
จดบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข.
แนะนำให้เพื่อนใช้สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ค.
สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ง.
ไปเที่ยวชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร