รหัสข้อสอบ : LAPB402811
วิชา : ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 ชุดที่11
1)
ดูข้อมูลจากภาพ แล้วตอบคำถาม
ก.
two matches of box
ข.
two matches
ค.
two boxes
ง.
two boxes of matches
2)
ดูข้อมูลจากภาพ แล้วตอบคำถาม
ก.
a bag of candies
ข.
a bag of candy
ค.
a candy
ง.
a candies
3)
ดูข้อมูลจากภาพ แล้วตอบคำถาม
ก.
an orange juice of glass
ข.
a cup of orange juice
ค.
a glass of orange juice
ง.
an orange juice
4)
ดูข้อมูลจากภาพ แล้วตอบคำถาม
ก.
three of jar
ข.
three jam
ค.
three jars
ง.
three jars of jam
5)
ดูข้อมูลจากภาพ แล้วตอบคำถาม
ก.
breads
ข.
two loaf of bread
ค.
two loaves of bread
ง.
two breads
6)
คำศัพท์ใดออกเสียงตามเสียงที่กำหนด -g-
ก.
show
ข.
game
ค.
pen
ง.
hand
7)
คำศัพท์ใดออกเสียงตามเสียงที่กำหนด -f-
ก.
try
ข.
cry
ค.
fine
ง.
line
8)
ใช้ข้อมูลที่กำหนด ตอบข้อ 8 – 11
ก.
girl
ข.
boy
ค.
man
ง.
woman
9)
ใช้ข้อมูลที่กำหนด ตอบข้อ 8 – 11
ก.
old
ข.
baby
ค.
boy
ง.
young
10)
ใช้ข้อมูลที่กำหนด ตอบข้อ 8 – 11
ก.
white
ข.
straight
ค.
short
ง.
long
11)
ใช้ข้อมูลที่กำหนด ตอบข้อ 8 – 11
ก.
pretty
ข.
long
ค.
boy
ง.
ugly
12)
คำศัพท์ใดออกเสียงตามเสียงที่กำหนด -v-
ก.
hat
ข.
had
ค.
has
ง.
have
13)
คำศัพท์ใดออกเสียงตามเสียงที่กำหนด -s-
ก.
day
ข.
may
ค.
say
ง.
fan
14)
คำศัพท์ใดออกเสียงตามเสียงที่กำหนด -z-
ก.
aloud
ข.
hello
ค.
people
ง.
zero
15)
คำศัพท์ใดออกเสียงตามเสียงที่กำหนด -sh-
ก.
short
ข.
today
ค.
pot
ง.
night
16)
คำศัพท์ใดออกเสียงตามเสียงที่กำหนด -ch-
ก.
hair
ข.
chair
ค.
care
ง.
fair
17)
คำศัพท์ใดออกเสียงตามเสียงที่กำหนด -th-
ก.
sing
ข.
ring
ค.
bring
ง.
thing
18)
คำศัพท์ใดออกเสียงตามเสียงที่กำหนด -th-
ก.
these
ข.
chair
ค.
ghost
ง.
shoe
19)
คำศัพท์ใดออกเสียงตามเสียงที่กำหนด -r-
ก.
drink
ข.
sleep
ค.
walk
ง.
eat
20)
คำศัพท์ใดออกเสียงตามเสียงที่กำหนด -l-
ก.
baby
ข.
map
ค.
lamp
ง.
around