รหัสข้อสอบ : SCMA100267
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : กระบวนการแพร่และออสโมซีส
1)
ข้อความใดต่อไปนี้เป็นความจริง
ก.
การแพร่เกิดขึ้นในตัวกลางที่เป็นของเหลวไม่ได้
ข.
การออสโมซิสเป็นการแพร่อย่างหนึ่ง
ค.
สารต่าง ๆ จะผ่านเข้าออกเซลล์โดยวิธีการแพร่ไม่ได้
ง.
การแพร่เกิดขึ้นในตัวกลางที่เป็นก๊าซเท่านั้น
2)
ข้อใดอธิบายความหมายของการแพร่พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้ถูกต้องที่สุด
ก.
การเคลื่อนที่ของโมเลกุลจากด้านบนลงด้านล่าง เช่น การเทน้ำ
ข.
การเคลื่อนที่ของโมเลกุลจากบริเวรโมเลกุลน้อยไปยังโมเลกุลหนาแน่น
ค.
การเคลื่อนที่ของโมเลกุลจากที่มีโมเลกุลหนาแน่นไปยังที่มีโมเลกุลน้อย เช่น การแพร่ของน้ำหอม
ง.
การเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง เช่น การสาดน้ำ
3)
สารไม่สามารถแพร่ในตัวกลางชนิดใด
ก.
ก๊าซออกซิเจน
ข.
น้ำร้อน
ค.
แก้วและเหล็ก
ง.
วุ้นที่ต้มแล้วทิ้งไว้ให้เย็น
4)
สารจะแพร่ได้ดีในตัวกลางชนิดใด
ก.
ก๊าซ
ข.
ของเหลว
ค.
ของแข็ง
ง.
ก และ ข
5)
ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของสารที่จะแพร่ในตัวกลางได้
ก.
สามารถแตกตัวเป็นโมเลกุลหรือเป็นอิออนได้
ข.
สามารถคุมไม่ให้โมเลกุลของสารกระจัดกระจายออกไป
ค.
สามารถระเหยหรือระเหิดไปในอากาศหรือก๊าซนั้น ๆ
ง.
สามารถละลายในน้ำหรือในของเหลวได้
6)
ข้อใดไม่ใช่คำอธิบายเกี่ยวกับการแพร่ของน้ำตาลในน้ำ
ก.
อนุภาคของน้ำตาลและน้ำไม่หยุดการเคลื่อนที่ของโมเลกุล
ข.
อนุภาคของพลังงานจลน์ ทำให้มีการเคลื่อนที่ของโมเลกุล
ค.
เมื่อการแพร่ยุติลง การเคลื่อนที่ของอนุภาคของน้ำตาลจะหยุดด้วย
ง.
อนุภาคของน้ำตาลมีการชนกันเอง และชนกับอนุภาคของน้ำ ทำให้เคลื่อนที่ห่างออกไปจากกันมากเข้าทุกที
7)
ข้อใดคือความหมายของการออสโมซิส
ก.
การแพร่ของโมเลกุลของสารละลายเจือจางสู่สารละลายเข้มข้น ผ่านเยื่อเลือกผ่าน
ข.
การแพร่ของโมเลกุลของสารละลายเข้มข้นสู่สารละลายเจือจาง ผ่านเยื่อเลือกผ่าน
ค.
การแพร่ของโมเลกุลจากสารละลายเข้มข้นสู่สารละลายเจือจางกว่า
ง.
การแพร่ของโมเลกุลจากสารละลายเจือจางสู่สารละลายเข้มข้นกว่า
8)
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.
การแพร่เป็นวิธีหนหนึ่งของออสโมซิส
ข.
การแพร่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ
ค.
ออสโมซิสมีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารในทิศทางเดียวกับการแพร่
ง.
การแพร่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าตัวกลางที่ผ่านมีสถานะก๊าซ
9)
เมื่อนำถุงกระดาษแก้วที่บรรจุไข่เป็ดที่ตอกเปลือกทิ้งแล้วไปแช่ไว้ในน้ำ ปรากฏว่า เมื่อทิ้งไว้20 นาที แล้วนำไปชั่งใหม่ ปรากฏว่าไข่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น การทดลองนี้ยืนยันข้อความใด
ก.
เกิดการแพร่ของน้ำเข้าไปในถุงไข่นั้น
ข.
เกิดการแพร่ของน้ำเข้าถุงไข่มากกว่าน้ำในถุงไข่แพร่ออก
ค.
เกิดการแพร่ของน้ำมากกว่าการแพร่ของสารอื่นออกจากถุง
ง.
เกิดการแพร่ออกของน้ำน้อยกว่าการแพร่ข้าวของสารอื่น
10)
การทดลองในช่วงแรก เทแอมโมเนีย 1 ช้อน ใส่จานวางไว้ในห้องที่ปิดสนิท ในไม่ช้า ห้องนั้นก็จะได้กลิ่นแอมโมเนีย ส่วนการทดลองช่วงที่ 2 เทแอมโมเนีย 1 ช้อน ใส่จานวางไว้ในห้องที่ ปิดสนิทแล้วใช้พัดลมเป่าผ่าน จากนั้นคนในห้องจะได้กลิ่นแอมโมเนียอย่างรวดเร็ว การแพร่ของแอมโมเนียในที่นี้สรุปได้ว่าอย่างไร
ก.
โมเลกุลของแอมโมเนียเคลื่อนที่แทรกผ่านตัวกลางไปเอง
ข.
โมเลกุลของแอมโมเนียเคลื่อนที่แทรกผ่านตัวกลางไปเองช้ากว่าการเคลื่อนที่โดยมีตัวกลางพาไป
ค.
โมเลกุลของแอมโมเนียเคลื่อนที่โดยมีตัวกลางพาไป
ง.
โมเลกุลของแอมโมเนียเคลื่อนที่โดยการเป่าของพัดลมเท่านั้น
11)
ในสัตว์ชั้นต่ำพวกไส้เดือนดิน พยาธิตัวแบน ผนังลำตัวเปียกชื้นอยู่เสมอ ทำให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย ได้โดยวิธีใด
ก.
การซึมซับ
ข.
การละลาย
ค.
การออสโมซิส
ง.
การแพร่
12)
ในการนำสารเข้าออกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตด้วยการออสโมซิส สิ่งใดทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่าน
ก.
ผนังเซลล์
ข.
เยื่อหุ้มเซลล์
ค.
แวคิวโอล
ง.
นิวเคลียส
13)
เพราะเหตุใดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดอัตราการแพร่ได้เร็วขึ้น
ก.
เพราะเมื่ออุณหภูมิเพิ่ม ไปช่วยทำให้ความเข้มข้นของสารเพิ่มขึ้น
ข.
เพราะเมื่ออุณหภูมิเพิ่ม ทำให้อนุภาคของสารเกิดการขยายตัวใหญ่ขึ้น
ค.
เพราะเมื่ออุณหภูมิเพิ่ม ช่วยเร่งปฏิกิริยาของตัวกลางที่อนุภาคสารเคลื่อนที่ผ่าน
ง.
เพราะเมื่ออุณหภูมิเพิ่ม ไปช่วยเพิ่มพลังงานจลน์ให้แก่อนุภาคของสาร
14)
ส่วนประกอบใดของเซลล์ ที่ยอมให้สารทุกอย่างผ่านเข้าออกได้
ก.
ผนังเซลล์
ข.
เยื่อหุ้มเซลล์
ค.
แวคิวโอล
ง.
นิวเคลียส
15)
เพราะเหตุใด เมื่อนำเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งเป็นเซลล์สัตว์ แช่ในน้ำกลั่น จึงเกิดการออสโมซิสน้ำเข้าสู่เซลล์มากจนทำให้เซลล์แตกได้
ก.
เพราะเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียส
ข.
เพราะเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่มีคลอโรพลาส
ค.
เพราะเซลล์เม็ดเลือดแดง ไม่มีผนังเซลล์
ง.
เพราะเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์