รหัสข้อสอบ : LAPB002539
วิชา : ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่13
1)
A : Do you have your hobbies? B : Yes, ......... .
ก.
collect stamps
ข.
collecting stamps
ค.
collected stamps
ง.
collecting
2)
A : Do you speak English with your friend? B : .............. .
ก.
Yes, I am.
ข.
Yes, I have.
ค.
Yes, I do.
ง.
No, I haven’t.
3)
A : How do you spell your last name? B : ................. .
ก.
S-M-I-T-H.
ข.
Smith.
ค.
It is Smith.
ง.
I am Smith.
4)
A : Are you a manager? B : .............. .
ก.
I am.
ข.
Yes, I am.
ค.
Yes, I do.
ง.
Yes, you are.
5)
A : Where did you go on holiday last summer? B : .............. .
ก.
I didn’t know.
ข.
I was a student.
ค.
I wanted to buy some pen.
ง.
I went to the beach.
6)
A : I have got to go. See you tomorrow. B : .................. .
ก.
See you, bye.
ข.
All right.
ค.
Have a nice day.
ง.
Forget it.
7)
A : Here you are a cup of tea. B : .........7......... . A : .........8......... .
ก.
Fine.
ข.
Forget it.
ค.
Thank you.
ง.
All right.
8)
A : Here you are a cup of tea. B : .........7......... . A : .........8......... .
ก.
I’m all right.
ข.
You’re welcome.
ค.
Are you all right?
ง.
I’m O.K.
9)
A : Nice watch! B : Thank you. ......... .
ก.
I have many.
ข.
Please get it.
ค.
It’s very cheap.
ง.
I’m glad you like it.
10)
A : Pass me a newspaper, please. B : ................. .
ก.
Help yourself.
ข.
Here you are.
ค.
Get it.
ง.
It’s near you.
11)
There ........... sugar in that bottle.
ก.
is a little
ข.
are a little
ค.
is a few
ง.
are a few
12)
Susan is a ............. singer because she can sing very ............ .
ก.
will, good
ข.
well, well
ค.
good, good
ง.
good, well
13)
Nancy is the ............ girl in the class.
ก.
most
ข.
haviest
ค.
havier
ง.
heavy
14)
That car belongs to ........... . It’s ......... car.
ก.
them, their
ข.
their, them
ค.
their, their
ง.
them, them
15)
They looked at me ........... .
ก.
carefully
ข.
with careful
ค.
careful
ง.
with carefully
16)
A : How much is your watch? B : It is .......... .
ก.
costs five hundred baht
ข.
five hundred baht
ค.
it does
ง.
five hundred all together
17)
A : Would you ....... these flowers for me? B : Yes, of course.
ก.
watered
ข.
watering
ค.
waters
ง.
water
18)
A : What do we tell the time with? B : We tell the time with a ............. .
ก.
car
ข.
book
ค.
clock
ง.
glass
19)
A : How can we go there? B : We can ............... there by train.
ก.
goes
ข.
go
ค.
went
ง.
going
20)
A : ......... he study English last Monday? B : Yes, he did.
ก.
Do
ข.
Does
ค.
Did
ง.
Was