รหัสข้อสอบ : THMA102307
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : กาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน
1)
ผู้แต่งกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานคือใคร
ก.
นายชิต บูรทัต
ข.
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
ค.
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ง.
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2)
จุดประสงค์ในการแต่งกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานคือข้อใด
ก.
เพื่อพรรณนาความงามอาหารไทย
ข.
เพื่อชมฝีมือผู้ปรุงอาหารได้อย่างอร่อย
ค.
เพื่อใช้เป็นบทเห่เรือพระที่นั่งเวลาเสด็จประพาส
ง.
ถูกข้อ ข และ ค
3)
"ชายใดบริโภคภุญช์ พิศวาส หวังนา" คำว่า "ภุญช์" มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
อิ่ม
ข.
อร่อย
ค.
อาหาร
ง.
รับประทาน
4)
ข้อใดจัดเป็นอาหารประเภทเครื่องจิ้ม
ก.
ก้อยกุ้ง
ข.
ยำใหญ่
ค.
หรุ่ม
ง.
ล่าเตียง
5)
"ตับเหล็กลวกหล่อนต้ม เจือน้ำส้มโรยพริกไทย" คำว่า "ตับเหล็ก" มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
ม้ามของหมู
ข.
ม้ามของวัว
ค.
ตับแข็งของหมู
ง.
เครื่องในของหมู
6)
คำว่า "พร้อง" มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.
พึ่ง
ข.
พูด
ค.
พลอย
ง.
พบ
7)
"ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ รสพิเศษใส่ลูกเอ็น ใครหุงปรุงไม่เป็น เช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ทำ" จากบทประพันธ์นี้ "ลูกเอ็น" หมายถึงอะไร
ก.
ลูกเกด
ข.
ลูกผักชี
ค.
ลูกกระวาน
ง.
ลูกกานพลู
8)
ข้อใดจัดเป็นอาหารว่าง
ก.
ไตปลา
ข.
พล่าเนื้อ
ค.
หมูแนม
ง.
ตับเหล็ก
9)
คำประพันธ์ในข้อใดกล่าวถึงอาหารมากที่สุด
ก.
เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้า รุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอน เจ็บไกลในอาวรณ์ ร้อนรุมรุ่มกลุ้มกลางทรวง
ข.
เหลือรู้หมูป่าต้ม แกงคั่วส้มใส่ระกำ รอยแจ้งแห่งความขำ ช้ำทรวงเศร้าเจ้าตรากตรอม
ค.
ความรักยักเปลี่ยนท่า ทำน้ำยาอย่างแกงขม กลอ่อมกล่อมเกลี้ยงกลม ชมไม่วายคล้ายคล้ายเห็น
ง.
ไตปลาเสแสร้งว่า ดุจวาจากระบิดกระบวน ใบโศกบอกโศกครวญ ให้พี่เคร่าเจ้าดวงใจ
10)
อาหารชนิดใดไม่เข้าพวกกับอาหารชนิดอื่น
ก.
ไตปลา
ข.
แสร้งว่า
ค.
ก้อยกุ้ง
ง.
หรุ่ม