รหัสข้อสอบ : MAMA102205
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่3
1)
ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง
ก.
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวที่มีพื้นที่เท่ากัน จะมีความยาวเส้นทแยงมุมเท่ากัน
ข.
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีผลคูณของเส้นทแยงมุมเท่ากัน จะมีพื้นที่เท่ากัน
ค.
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีด้านยาวเท่ากัน จะมีพื้นที่เท่ากัน
ง.
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีพื้นที่เท่ากัน จะมีความยาวด้านเท่ากัน
2)
รูปวงกลม A มีรัศมีเป็น 3 เท่าของรูปวงกลม B พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. รูปวงกลม A มีพื้นที่เป็น 3 เท่าของรูปวงกลม B ข. รูปวงกลม A มีพื้นที่เป็น 9 เท่าของรูปวงกลม B ค. รูปวงกลม A มีความยาวเส้นรอบวงเป็น 3 เท่าของรูปวงกลม B ข้อใดถูกต้อง
ก.
ข้อ ก. และ ข.
ข.
ข้อ ข. และ ค.
ค.
ข้อ ก. และ ค.
ง.
ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
3)
ขนาดของมุมในข้อใดที่สร้างโดยใช้วงเวียนและสันตรงไม่ได้
ก.
7.5 องศา
ข.
22.5 องศา
ค.
52.5 องศา
ง.
145 องศา
4)
จากรูป เป็นการแบ่งครึ่งมุม AOC และมุม DOC ตามลำดับ และแบ่งครึ่งมุม COB และมุม COF ตามลำดับ ขนาดของมุม DOF เป็นกี่เท่าของขนาดของมุม EOG
ก.
1 เท่า
ข.
1.5 เท่า
ค.
2 เท่า
ง.
2.5 เท่า
5)
จากรูปมุม CAB มีขนาดกี่องศา
ก.
15 องศา
ข.
30 องศา
ค.
45 องศา
ง.
60 องศา
6)
จากรูป กำหนดให้ มุม AOC = มุม BOD = 50 องศา และ OC = OD , มุม CED มีขนาดกี่องศา
ก.
110 องศา
ข.
120 องศา
ค.
130 องศา
ง.
150 องศา
7)
จากรูปมุม BDC มีขนาดกี่องศา
ก.
70 องศา
ข.
75 องศา
ค.
80 องศา
ง.
85 องศา
8)
จากรูปมุม CAD มีขนาดกี่องศา
ก.
70 องศา
ข.
75 องศา
ค.
80 องศา
ง.
85 องศา
9)
จากภาพสองมิติที่กำหนดให้ เมื่อนำมาพับเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติจะมีลักษณะตรงกับข้อใด
ก.
ข.
ค.
ง.
10)
จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ตรงกับข้อใด
ก.
ข.
ค.
ง.
11)
รูปเรขาคณิตที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ดังรูปตรงตามข้อใด
ก.
ข.
ค.
ง.
12)
รูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการประกอบรูป ตรงกับข้อใด
ก.
ข.
ค.
ง.
13)
จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านข้างตรงกับข้อใด
ก.
ข.
ค.
ง.
14)
จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านบน ตรงกับข้อใด
ก.
ข.
ค.
ง.
15)
จากภาพการมองด้านหน้า ด้านบน และด้านข้างที่กำหนดให้ เกิดจากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติในข้อใด
ก.
ข.
ค.
ง.