รหัสข้อสอบ : TEMB602029
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ม.6
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่2
1)
ข้อใดเป็นความหมายของภาษาเครื่อง
ก.
ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เช่น ภาษาจาวา
ข.
ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
ค.
ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขล้วนซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันที
ง.
ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนคำสั่งมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
2)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ก.
ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ข.
สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา
ค.
สามารถคำนวณรายรับ รายจ่ายและภาษีได้ละเอียดและถูกต้อง
ง.
สามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างละเอียดและถูกต้องเป็นปัจจุบัน
3)
ประเทศกำลังพัฒนามีการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายอย่างกว้างขวางเนื่องมาจากสาเหตุหลักใด
ก.
การวางสายระบบเครือข่ายสื่อสารใช้งบลงทุนสูง
ข.
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีราคาถูก หาซื้อง่าย
ค.
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
ง.
สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสารไร้สายได้สะดวก
4)
งานเอกสารที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกัน บนทุกระบบปฏิบัติการในปัจจุบันคือเอกสารมาตรฐานชนิดใด
ก.
Open Office Writer
ข.
Microsoft Office Word
ค.
Portable Document Format
ง.
Graphics Interchange Format
5)
ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
ก.
Solaris , Symbian , IPX , RAM
ข.
DOS , WWW , Linux , Windows
ค.
Symbian , Mac OS , Linux , Windows
ง.
Unix , Linux , Mac OS , Microsoft Office
6)
ถ้าต้องการบันทึก และวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน และแสดงข้อมูลสรุปในรูปแบบของแผนภูมิซอฟต์แวร์ประเภทใดเหมาะสมที่สุด
ก.
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (database)
ข.
ซอฟต์แวร์นำเสนอ (presentation)
ค.
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spread sheet)
ง.
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (word processing)
7)
ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
ก.
เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
ข.
ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
ค.
ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
ง.
ใช้งานเมื่อทำงานที่มีประโยชน์และจำเป็น ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้
8)
ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด
ก.
ใช้เครื่องสำรองไฟ (UPS) และตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์เป็นประจำ
ข.
รักษาความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ และใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย
ค.
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายคุณภาพสูง และพักเครื่องโดยการปิดเครื่องเป็นระยะ
ง.
ไม่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องที่อุณหภูมิสูงและไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์
9)
ผังแสดงการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นดังนี้
ก.
การสรุปผล
ข.
การคำนวณ
ค.
การจัดกลุ่มข้อมูล
ง.
การจัดเรียงข้อมูล
10)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้ จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก
ก.
เมาส์ (mouse)
ข.
ฮาร์ดดิสก์ (hard disk)
ค.
จอภาพแบบสัมผัส (touch screen)
ง.
เครื่องบันทึกแผ่นซีดี (CD-writer)
11)
อุปกรณ์ใด ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ 3 เครือข่ายที่แตกต่างกันได้ดีที่สุด
ก.
ฮับ (hub)
ข.
บริดจ์ (bridge)
ค.
สวิตซ์ (switch)
ง.
เราเตอร์ (router)
12)
ขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต ปรากฏหน้าต่างที่ไม่ต้องการ ออกมารบกวนอยู่เสมอ และทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง เหตุการณ์นี้เกิดจากโปรแกรมใด
ก.
เวิร์ม (worm)
ข.
ไวรัส (virus)
ค.
สปายแวร์ (spyware)
ง.
ม้าโทรจัน (trojan horse)
13)
ตามมาตรฐานการจัดระบบการเชื่อมต่อสื่อสาร ระหว่างระบบเปิด (Open System Interconnection : OSI) การควบคุมข้อมูลถูกส่งผ่านจากต้นทางไปยังปลายทางด้วยเส้นทางที่เหมาะสม เกิดในเครือข่ายชั้นใด
ก.
ชั้นขนส่ง (transport)
ข.
ชั้นเครือข่าย (network layer)
ค.
ชั้นกายภาพ (physical layer)
ง.
ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล (data link layer)
14)
"กำหนดให้ P , M , N เป็นเลขจำนวน และ P เป็นผลบวกของ M และ N" ขั้นตอนการจำลองความคิดเป็นข้อความที่แสดงผลลัพธ์สุดท้ายของผลรวมของเลขจำนวน M และ N เป็นอย่างไร
ก.
เริ่มต้น รับค่า N, M ให้ P = N+M พิมพ์ค่า P จบ
ข.
เริ่มต้น ให้ P = N+M รับค่า N, M พิมพ์ค่า P จบ
ค.
เริ่มต้น พิมพ์ค่า P รับค่า N, M ให้ P = N+M จบ
ง.
เริ่มต้น รับค่า N, M พิมพ์ค่า P ให้ P = N+M จบ
15)
"วันนี้ คือ วันที่ 8 ธันวาคม 2551 ในทุกวันที่ 1 ของเดือนจะได้รับเงิน 2,500 บาท ถ้าต้องการสะสมเงิน 2,000 บาท เพื่อใช้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 จะต้องวางแผนสะสมเงินเดือนละ 400 บาท" จากสถานการณ์ ข้อความใด เป็นข้อมูลออกหรือผลลัพธ์ที่ต้องการเพียงอย่างเดียว
ก.
ทุกเดือนได้รับเงินค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
ข.
วางแผนเก็บเงินสะสมเดือนละ 400 บาท
ค.
วันที่ 10 พฤษภาคม 2552 มีเงินสะสมอยู่ 2,000 บาท
ง.
เก็บเงินสะสมเดือนละ 400 บาท ให้ได้เงินจำนวน 2,000 บาท
16)
ซอฟต์แวร์ใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้ในงานพิมพ์เอกสาร
ก.
ซอฟต์แวร์กราฟิก
ข.
ซอฟต์แวร์นำเสนอ
ค.
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
ง.
ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ
17)
อุปกรณ์ชนิดใดต่อไปนี้ไม่สามารถเก็บแฟ้มภาพขนาด 144 เมกะไบต์ได้
ก.
แผ่นดีวีดี
ข.
แผ่นดิสเก็ต
ค.
แผ่นซีดีอาร์
ง.
แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว
18)
การกระทำใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก.
สร้างเว็บไซต์ประมูลสินค้า
ข.
ติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม
ค.
ค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสืบค้น
ง.
ซื้อขายสินค้าผ่านระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
19)
"การรายงานผลการสอบครั้งหนึ่งใช้ชื่อว่า "ผลคะแนนสูงสุด - ต่ำสุด ปี 2551" คำค้นใดที่ใช้สืบค้นรายงานฉบับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
ก.
ผลคะแนนสูงสุด 2551
ข.
"ผลคะแนนสูงสุด 2551"
ค.
ผลคะแนน + สูงสุด - 2551
ง.
ผลคะแนน + สูงสุด + 2551
20)
การกระทำใดจัดเป็นการละเมิดสิทธ์ิของผู้อื่น
ก.
ซื้อแผ่นซีดีเพลงที่ถูกลิขสิทธ์ิ มาตัดต่อเพื่อประกอบงาน
ข.
ใช้ภาพจากเว็บไซต์ของเพื่อน โดยอ้างอิงที่มาของภาพดังกล่าว
ค.
ให้ผู้อื่นถ่ายภาพวีดิโอ และนำมาตัดต่อใหม่ด้วยตนเอง
ง.
ใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ ที่อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน 30 วัน