รหัสข้อสอบ : ARMB602021
วิชา : ศิลปะ
ระดับชั้น : ม.6
จำนวน : 14 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ O-Net ศิลปะ
1)
ข้อใดคือทัศนียภาพแบบ 3 จุด
ก.
ข.
ค.
ง.
2)
ทัศนธาตุ (Visual Element) ในข้อใดมีมิติเป็นศูนย์
ก.
จุด
ข.
เส้น
ค.
รูปร่าง
ง.
รูปทรง
3)
ถ้าต้องการเขียนภาพให้รูปทรงดูแข็งแรงมั่นคง ควรเลือกใช้เส้นประเภทใด
ก.
เส้นตรง + เส้นนอน
ข.
เส้นนอน + เส้นโค้ง
ค.
เส้นประ + เส้นตรง
ง.
เส้นหยัก + เส้นโค้ง
4)
ข้อใดเรียงลำดับความแห้งเร็วของสีจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง
ก.
สีน้ำมัน สีอะคริลิค สีน้ำ
ข.
สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค
ค.
สีน้ำ สีอะคริลิค สีน้ำมัน
ง.
สีอะคริลิค สีน้ำ สีน้ำมัน
5)
สีในข้อใดเมื่อบีบทิ้งไว้ในจานสี แห้งแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
ก.
สีน้ำ สีโปสเตอร์
ข.
สีหมึก สีฝุ่น
ค.
สีอะคริลิค สีน้ำมัน
ง.
สีโปสเตอร์ สีฝุ่น
6)
Henri Matisse ซึ่งเป็นศิลปินของชาวฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงอยู่ในช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นหนึ่งในศิลปินของลัทธิใดต่อไปนี้
ก.
Neo - Impressionism
ข.
Neo - Plasticism
ค.
Faurism
ง.
Cubism
7)
การวาดภาพโดยเน้นหลักทัศนวิทยา (Perspective) ที่ถูกต้อง เริ่มขึ้นในยุคสมัยใด
ก.
Classic
ข.
Renaisance
ค.
Rococo
ง.
Neo - Classic
8)
ศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) คือใคร
ก.
ถาวร โกอุดมวิทย์
ข.
ญาณวิทย์ กุญแจทอง
ค.
ประหยัด พงษ์ดำ
ง.
สัญญา วงศ์อร่าม
9)
คู่สีใดต่อไปนี้เมื่อวางเคียงคู่กัน จะขับเน้นให้กันและกันดูเด่นมากขึ้นกว่าคู่อื่น
ก.
สีส้มและสีน้ำเงิน
ข.
สีส้มและสีเขียว
ค.
สีเขียวและสีฟ้า
ง.
สีเขียวและสีม่วง
10)
"รัก" ใช้ในงานศิลปประเภทใด
ก.
งานหล่อ
ข.
งานปั้น
ค.
งานแกะสลัก
ง.
งานปิดทอง
11)
งานประติมากรรมไทย
ก.
ไม่นิยมปั้นหรือแกะสลักรูปคนเหมือน
ข.
มักทำเป็นรูปเคารพ
ค.
ไม่แสดงความแตกต่างของพื้นผิว
ง.
ถูกทุกข้อ
12)
ข้อใดเป็นงานประติมากรรมนูนต่ำ
ก.
พระราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5
ข.
ภาพปั้นประดับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร
ค.
เหรียญ 10 บาท
ง.
พระประธานในโบสถ์
13)
ข้อใดเป็นงานศิลปะ
ก.
ช้างวาดรูปได้
ข.
น้ำตกสีสวยงาม
ค.
ภาพปั้นฝีมือคนตาบอด
ง.
นกกระจาบสร้างรังได้งดงามมาก
14)
การอนุรักษ์ศิลปกรรมของชาติ คือ ทำอย่างไร
ก.
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อพบโบราณวัตถุ
ข.
ไม่เก็บหรือนำสิ่งใดๆ ออกจากโบราณสถาน
ค.
ศึกษาและหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ง.
ถูกทุกข้อ