รหัสข้อสอบ : ARPB600185
วิชา : ศิลปะ
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาศิลปะ ป.6
1)
ข้อใดไม่ใช่แม่สี
ก.
สีแดง
ข.
สีน้ำเงิน
ค.
สีเหลือง
ง.
สีม่วง
2)
สีเขียวเป็นสีประเภทใด
ก.
สีขั้นที่ 1
ข.
สีขั้นที่ 2
ค.
สีขั้นที่ 3
ง.
สีขั้นที่ 4
3)
สีเขียวผสมกับสีน้ำเงินจะเกิดสีใด
ก.
สีเขียวน้ำเงิน
ข.
สีเขียวเหลือง
ค.
สีน้ำเงินม่วง
ง.
สีน้ำเงินเหลือง
4)
สีใดอยู่ในวรรณะสีร้อน
ก.
สีเขียว
ข.
สีน้ำเงิน
ค.
สีส้ม
ง.
สีม่วงน้ำเงิน
5)
ข้อใดเป็นภาพที่เกิดจากจินตนาการของมนุษย์
ก.
ภาพมนุษย์ต่างดาว
ข.
ภาพภูเขาไฟระเบิด
ค.
ภาพการจราจรติดขัด
ง.
ภาพอุบัติเหตุไฟไหม้
6)
สถานที่ใดที่มีภาพวาดแบบไทยมากที่สุด
ก.
วัด
ข.
โรงเรียน
ค.
โรงแรม
ง.
ศาลากลางจังหวัด
7)
ข้อใดเป็นภาพวาดแสดงความเชื่อของคนในท้องถิ่น
ก.
ภาพประเพณีสงกรานต์
ข.
ภาพการแห่นางแมว
ค.
ภาพชาวนาจูงควาย
ง.
ภาพการทำบุญใส่บาตร
8)
ข้อใดไม่ใช่แหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านศิลปะ
ก.
วัด
ข.
หอศิลป์
ค.
ห้องสมุด
ง.
ศาลากลางจังหวัด
9)
ภาพวาดประเพณีบุญบั้งไฟเกี่ยวข้องกับภาคใด
ก.
ภาคเหนือ
ข.
ภาคใต้
ค.
ภาคอีสาน
ง.
ภาคกลาง
10)
ภาพใดเป็นการบูรณาการระหว่างศิลปะกับวิชาสุขศึกษา
ก.
ภาพการทดลองเรื่องแสงเงา
ข.
ภาพโครงสร้างของร่างกาย
ค.
ภาพเมืองในอวกาศ
ง.
ภาพนิทานปลาบู่ทอง