รหัสข้อสอบ : MAPA301803
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 14 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง เวลา ป.3
1)
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา
ก.
เข็มยาวเดินไป 1 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 5 นาที
ข.
เข็มสั้นเดินไป 1 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ค.
เข็มยาวเดินไป 12 ช่องใหญ่ เข็มสั้นจะเดินไป 2 ช่องใหญ่
ง.
เข็มยาวเดินไป 6 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 30 นาที
2)
หากเข็มยาวเดินจากตัวเลข 1 ถึงตัวเลข 9 จะเป็นเวลากี่นาที
ก.
30 นาที
ข.
35 นาที
ค.
40 นาที
ง.
45 นาที
3)
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
21 นาฬิกา -> 9.00 น.
ข.
16 นาฬิกา -> 16.00 น.
ค.
8 นาฬิกา -> 8.00 น.
ง.
11 นาฬิกา -> 11.00 น.
4)
หากขณะนี้เวลา 17.45 น. ข้อใดถูกต้อง
ก.
ถ้าเวลาผ่านไป 15 นาที จะเป็นเวลา 18.05 น.
ข.
ถ้าเวลาผ่านไป 10 นาที จะเป็นเวลา 18.00 น.
ค.
ถ้าเวลาผ่านไป 30 นาที จะเป็นเวลา 18.15 น.
ง.
ถ้าเวลาผ่านไป 45 นาที จะเป็นเวลา 18.20 น.
5)
“สิบหกนาฬิกาสามสิบนาที” เขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้ตามข้อใด
ก.
04.30 น.
ข.
16.30 น.
ค.
16.20 น.
ง.
16.03 น.
6)
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
7 วัน มี 158 ชั่วโมง
ข.
112 วัน เป็น 16 สัปดาห์
ค.
720 นาที เป็น 12 ชั่วโมง
ง.
540 เดือน เป็น 45 ปี
7)
น้องมีอายุ 28 เดือน น้องมีอายุกี่ปี กี่เดือน
ก.
2 ปี 8 เดือน
ข.
2 ปี 6 เดือน
ค.
2 ปี 4 เดือน
ง.
2 ปี 2 เดือน
8)
คุณแม่ทำงานตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. คุณแม่ทำงานกี่นาที
ก.
180 นาที
ข.
210 นาที
ค.
240 นาที
ง.
270 นาที
9)
ก้อยนอนวันละ 10 ชั่วโมง ถ้าก้อยเข้านอนเวลา 20.15 น. ก้อยจะตื่นนอนเวลาใด
ก.
5.45 น.
ข.
6.00 น.
ค.
6.15 น.
ง.
7.15 น.
10)
ขณะนี้น้อยอายุ 9 ปี 3 เดือน อีก 2 ปี 11 เดือน น้อยจะมีอายุกี่ปี กี่เดือน
ก.
11 ปี 2 เดือน
ข.
11 ปี 4 เดือน
ค.
12 ปี 2 เดือน
ง.
12 ปี 4 เดือน
11)
พ่อใช้เวลาล้างรถ 1 ชั่วโมง 30 นาที ใช้เวลาตัดหญ้าสนามหน้าบ้าน 2 ชั่วโมง 20 นาที พ่อใช้เวลาล้างรถน้อยกว่าตัดหญ้าสนามหน้าบ้านเท่าไร
ก.
35 นาที
ข.
40 นาที
ค.
45 นาที
ง.
50 นาที
12)
จากตาราง ตอบคำถามข้อ 12 – 14 รถไฟแต่ละเที่ยวใช้เวลาวิ่งเท่าไร
ก.
35 นาที
ข.
40 นาที
ค.
45 นาที
ง.
50 นาที
13)
จากตาราง ตอบคำถามข้อ 12 – 14 หากนักเรียนไปถึงสถานีรถไฟเวลา 9.30 น. แล้วต้องการเดินทางไปดอนเมือง นักเรียนจะต้องขึ้นรถไฟขบวนที่ออกจากกรุงเทพฯ เวลาเท่าไร
ก.
7.00 น.
ข.
8.15 น.
ค.
9.20 น.
ง.
12.30 น.
14)
จากตาราง ตอบคำถามข้อ 12 – 14 หากนักเรียนต้องการเดินทางไปถึงดอนเมืองก่อนเวลา 8.00 น. นักเรียนจะต้องขึ้นรถไฟขบวนที่ออกจากกรุงเทพฯ เวลาเท่าไร
ก.
7.00 น.
ข.
8.15 น.
ค.
9.20 น.
ง.
12.30 น.