รหัสข้อสอบ : MAPA301795
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 17 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง ป.3
1)
ถ้าต้องการวัดความยาวรอบเอว ควรใช้เครื่องวัดชนิดใด
ก.
ไม้บรรทัด
ข.
สายวัดตัว
ค.
ตลับเมตร
ง.
ไม้เมตร
2)
“ห้องเรียนกว้าง 7 ...........” ควรเติมหน่วยการวัดใดลงในช่องว่าง
ก.
มิลลิเมตร
ข.
เซนติเมตร
ค.
เมตร
ง.
กิโลเมตร
3)
ข้อใดใช้หน่วยการวัดไม่ถูกต้อง
ก.
เข็มยาว 41 เซนติเมตร
ข.
ป้าซื้อผ้ามายาว 2 เมตร
ค.
ดินสอยาว 14 เซนติเมตร
ง.
ยางลบยาว 35 มิลลิเมตร
4)
สิ่งของใดยาวที่สุด
ก.
ดินสอยาว 15 เซนติเมตร
ข.
พู่กันยาว 17 เซนติเมตร
ค.
สีเทียนยาว 6 เซนติเมตร
ง.
ยางลบยาว 4 เซนติเมตร
5)
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1) เซนติเมตรและมิลลิเมตร เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก 2) เซนติเมตร เขียนอักษรย่อเป็น ซม. 3) 10 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 เซนติเมตร 4) 100 เซนติเมตร เท่ากับ 10 เมตร ข้อใดถูกต้อง
ก.
ข้อ 1), 2), 3)
ข.
ข้อ 2), 3), 4)
ค.
ข้อ 1), 3), 4)
ง.
ข้อ 1), 2), 3), 4)
6)
ข้อใดมีหน่วยวัดเป็นเมตร
ก.
ความยาวของสมุด
ข.
ความสูงของต้นไม้
ค.
ความยาวของดินสอ
ง.
ความสูงของเด็ก
7)
“เชือกม้วนหนึ่งยาว 125 เซนติเมตร” ข้อใดมีความยาวเท่ากับเชือกม้วนนี้
ก.
ริบบิ้นยาว 1 เมตร 25 เซนติเมตร
ข.
ปอฟางยาว 1 เมตร 15 เซนติเมตร
ค.
สายไฟยาว 1 เมตร 10 เซนติเมตร
ง.
สายยางยาว 1 เมตร 5 เซนติเมตร
8)
เสาไฟฟ้าสูง 4 เมตร 20 เซนติเมตร เท่ากับความสูงกี่เซนติเมตร
ก.
210 เซนติเมตร
ข.
400 เซนติเมตร
ค.
420 เซนติเมตร
ง.
450 เซนติเมตร
9)
วินัยสูง 167 เซนติเมตร ธงชัยสูง 158 เซนติเมตร กมลสูง 170 เซนติเมตร ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
กมลสูงที่สุด
ข.
ธงชัยสูงกว่าวินัย
ค.
วินัยสูงกว่าธงชัย
ง.
กมลสูงกว่าวินัย
10)
ดินสอยาว 14 เซนติเมตร สีเทียนยาว 8 เซนติเมตร สมุดยาว 28 เซนติเมตร ยางลบยาว 3 เซนติเมตร ข้อใดเรียงลำดับตามความยาวจากสั้นที่สุดไปยาวที่สุด
ก.
สมุด ดินสอ สีเทียน ยางลบ
ข.
ยางลบ ดินสอ สีเทียน สมุด
ค.
ยางลบ สีเทียน ดินสอ สมุด
ง.
ดินสอ ยางลบ ดินสอ สมุด
11)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
1 เมตร ยาวกว่า 100 เซนติเมตร
ข.
3 เมตร เท่ากับ 300 เซนติเมตร
ค.
2 เมตร สั้นกว่า 150 เซนติเมตร
ง.
2 เมตร ยาวกว่า 200 เซนติเมตร
12)
53 มิลลิเมตร สั้นกว่า ......... ควรเติมข้อความใดลงในช่องว่าง
ก.
3 เซนติเมตร
ข.
4 เซนติเมตร
ค.
5 เซนติเมตร
ง.
6 เซนติเมตร
13)
เชือกเส้นหนึ่งยาว 2 เมตร 85 เซนติเมตร นำไปมัดของ 1 เมตร 90 เซนติเมตร เหลือเชือกยาวเท่าไร
ก.
1 เมตร 10 เซนติเมตร
ข.
1 เมตร 5 เซนติเมตร
ค.
95 เซนติเมตร
ง.
85 เซนติเมตร
14)
สุภัทท์สูง 183 เซนติเมตร เสน่ห์สูง 172 เซนติเมตร เสน่ห์เตี้ยกว่าสุภัทท์กี่เซนติเมตร
ก.
12 เซนติเมตร
ข.
11 เซนติเมตร
ค.
10 เซนติเมตร
ง.
9 เซนติเมตร
15)
ผ้าชิ้นหนึ่งยาว 78 เมตร ตัดผ้าออกเป็นชิ้นๆ ยาวชิ้นละ 6 เมตร จะได้ผ้ากี่ชิ้น
ก.
12 ชิ้น
ข.
13 ชิ้น
ค.
14 ชิ้น
ง.
15 ชิ้น
16)
ทินกรสูง 158 เซนติเมตร กมลสูงกว่าทินกร 15 เซนติเมตร เด็ดเดี่ยวเตี้ยกว่ากมล 3 เซนติเมตร เด็ดเดี่ยวสูงกี่เซนติเมตร
ก.
173 เซนติเมตร
ข.
170 เซนติเมตร
ค.
167 เซนติเมตร
ง.
164 เซนติเมตร
17)
ระยะทางจากบ้านไปวัดยาว 675 เมตร ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนยาว 858 เมตร ระยะทางจากบ้านไปวัดใกล้กว่าระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเท่าไร
ก.
183 เมตร
ข.
185 เมตร
ค.
187 เมตร
ง.
189 เมตร