รหัสข้อสอบ : SOPB400178
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษา ป.4
1)
ถ้าเราตั้งใจสวดมนต์จะเกิดผลดีอย่างไร?
ก.
จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่าน
ข.
เรียนหนังสือเก่ง
ค.
ค้าขายเก่ง
ง.
มีความจำที่ดี
2)
หน้าที่ในการพัฒนาวัดเป็นหน้าที่ของใคร?
ก.
พระสงฆ์
ข.
สามเณร
ค.
เจ้าอาวาส
ง.
ชาวพุทธทุกคน
3)
คนเราทำความดีเพื่ออะไร?
ก.
จะได้ผลดีตอบแทน
ข.
มีคนชื่นชม
ค.
เป็นสิ่งที่ควรทำ
ง.
ทำให้เรามีความสุข
4)
สมาธิ แปลว่า อะไร?
ก.
ความรู้
ข.
ความระลึกได้
ค.
ความรู้ตัว
ง.
ความตั้งมั่นของจิต
5)
ก่อนฝึกสมาธิ ต้องทำสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก?
ก.
ตัดกังวล
ข.
สมาทานศีล
ค.
แผ่เมตตา
ง.
กำหนดลมหายใจ
6)
พระสงฆ์ องค์แรกของโลก เกิดขึ้นในวันใด?
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันวิสาขบูชา
ค.
วันอัฏฐมีบูชา
ง.
วันอาสาฬหบูชา
7)
พระรัตนตรัยครบองค์ 3 เกิดขึ้นในวันสำคัญใด?
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันวิสาขบูชา
ค.
วันอัฏฐมีบูชา
ง.
วันอาสาฬหบูชา
8)
พระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันในวันใด?
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันวิสาขบูชา
ค.
วันอัฏฐมีบูชา
ง.
วันอาสาฬหบูชา
9)
การเวียนเทียน 3 รอบ เพื่อระลึกถึงสิ่งใด?
ก.
พระไตรลักษณ์
ข.
โอวาท 3
ค.
ไตรสิกขา 3
ง.
พระรัตนตรัย
10)
การจุดเทียน 2 เล่ม จุดบูชาอะไร?
ก.
บูชาพระพุทธเจ้า
ข.
บูชาพระสงฆ์
ค.
บูชาพระธรรม-พระวินัย
ง.
บูชาภิกษุณีสงฆ์
11)
การจุดธูป 3 ดอก จุดบูชาอะไร?
ก.
บูชาคุณ 3
ข.
บูชาพระพุทธเจ้า
ค.
บูชาพระสงฆ์
ง.
บูชาพระรัตนตรัย
12)
ศาสนพิธี แปลว่าอะไร?
ก.
พิธีปลุกเสก
ข.
พิธีไล่ผี
ค.
ระเบียบพิธีทำบุญ
ง.
พิธีคุณไสย
13)
การอาราธนา หมายถึงข้อใด?
ก.
การพิจารณาสังขาร
ข.
การนิมนต์
ค.
การตั้งจิตอธิษฐาน
ง.
การกรวดน้ำ
14)
งานมงคลหมายถึงงานเช่นใด?
ก.
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ข.
งานสวดศพ
ค.
งานบรรลุอัฏฐิ
ง.
งานลอยกระดูก
15)
งานอวมงคลคืองานเช่นใด?
ก.
งานแต่งงาน
ข.
งานขึ้นบ้านใหม่
ค.
งานวันเกิด
ง.
งานศพ
16)
ข้อใดคือเป้าหมายของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง?
ก.
เพื่อให้พึ่งตนเองได้
ข.
เพื่อส่งเสริมการออมเงิน
ค.
เพื่อให้เป็นผู้นำทางการค้า
ง.
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
17)
เงินที่หามาได้ตัวด้วยการทำมาหากินหมายถึงข้อใด?
ก.
รายได้
ข.
รายจ่าย
ค.
รายการสินค้า
ง.
รายรับ – รายจ่าย
18)
ถ้าทุกคนในสังคมมีความรับผิดชอบสังคมจะเป็นอย่างไร?
ก.
สงบสุข
ข.
เสื่อมโทรม
ค.
ไม่เป็นระเบียบ
ง.
ไม่เจริญก้าวหน้า
19)
ข้อใดจัดว่าเป็นคนที่มีวินัย?
ก.
เล่นฟุตบอลในห้องเรียน
ข.
ข้ามถนนตรงทางม้าลาย
ค.
พูดคุยขณะรับประทานอาหาร
ง.
ขออนุญาตครูออกไปวิ่งเล่นนอกห้องเรียน
20)
ตัวการสำคัญที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคืออะไร?
ก.
มนุษย์
ข.
สัตว์ป่า
ค.
ภัยธรรมชาติ
ง.
โรงงานอุตสาหกรรม