รหัสข้อสอบ : SOPA301757
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 0 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิต ป.3