รหัสข้อสอบ : SOPA301757
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิต ป.3
1)
คนในสมัยก่อนนิยมสร้างบ้านเรือนแบบเปิดโล่ง เพราะเหตุใด
ก.
เพราะมีสมาชิกจำนวนมาก
ข.
เพราะอากาศถ่ายเทได้สะดวก
ค.
เพราะบ่งบอกฐานะความเป็นอยู่
ง.
เพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้าน
2)
ลักษณะของชุมชนในชนบทตรงกับข้อใด
ก.
เป็นลักษณะของครอบครัวเดี่ยว
ข.
ชุมชนที่เน้นความสะดวกสบาย
ค.
การประกอบอาชีพขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคล
ง.
การตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายตามพื้นที่เพาะปลูก
3)
ลักษณะของชุมชนเมืองคือข้อใด
ก.
ลักษณะครอบครัวเดี่ยว
ข.
สภาพความเป็นอยู่เรียบง่าย
ค.
สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
ง.
มีความเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคลาง
4)
เพราะเหตุใดคนในชนบทมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์มาก
ก.
เพราะอาศัยอยู่ใกล้วัด
ข.
เพราะไม่มีการศึกษาสูง
ค.
เพราะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ
ง.
เพราะเป็นกฎเกณฑ์ของท้องถิ่น
5)
อาชีพใดมีมากในชนบท
ก.
ช่างตัดผม
ข.
ชาวสวน
ค.
ขายของชำ
ง.
ขับรถรับจ้าง
6)
ในปัจจุบันมีการทำนาลดลงเพราะอะไร
ก.
ขาดที่ดินเพาะปลูก
ข.
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
ค.
อุตสาหกรรมขยายตัว
ง.
รัฐบาลไม่ส่งเสริม
7)
ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลง
ก.
ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น
ข.
มีอาชีพหลากหลาย
ค.
สภาพสังคมเจริญขึ้น
ง.
ความเชื่อถือและค่านิยมของคนเปลี่ยนไป
8)
ยุคโลกาภิวัฒน์ หมายถึงข้อใด
ก.
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนชนบท
ข.
ความเจริญก้าวหน้าของโรงงานอุตสาหกรรม
ค.
การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว
ง.
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชนบท
9)
การดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากอดีต เพราะเหตุใด
ก.
การเปลี่ยนแปลงผู้นำชุมชน
ข.
นิสัยของคนเปลี่ยนไป
ค.
ขาดเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ง.
บ้านเมืองมีความเจริญมากขึ้น
10)
คนที่ประกอบอาชีพใด ควรอาศัยอยู่ในสังคมเมือง
ก.
ชาวประมง
ข.
นักธุรกิจ
ค.
ชาวสวน
ง.
ชาวไร่
11)
การนำทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมาประดิษฐ์ สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นลักษณะของข้อใด
ก.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข.
วัฒนธรรม
ค.
ประเพณี
ง.
ความเชื่อ
12)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทย
ก.
สุภาพอ่อนน้อม
ข.
กตัญญูกตเวที
ค.
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ง.
ขาดความสามัคคี
13)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน
ก.
ทราบความเชื่อถือของท้องถิ่น
ข.
สืบทอดวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน
ค.
ทราบวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ง.
เผยแพร่วัฒนธรรมต่างชาติสู่ชุมชน
14)
ในแต่ละชุมชนมีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมต่างกันเพราะข้อใด
ก.
ความเชื่อถือและการนับถือศาสนา
ข.
นโยบายของผู้นำท้องถิ่นต่างกัน
ค.
ลักษณะนิสัยของคนในชุมชนต่างกัน
ง.
ฐานะทางสังคมต่างกัน
15)
ประเพณีลอยกระทงมีจุดมุ่งหมายใด
ก.
เพื่อขอขมาแม่โพสพ
ข.
เพื่อขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
ค.
เพื่อขอขมาแม่คงคา
ง.
เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
16)
ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมด้านวัตถุ
ก.
เสื้อผ้า
ข.
พิธีแต่งงาน
ค.
สิ่งก่อสร้าง
ง.
การสร้างบ้านเมือง
17)
วัฒนธรรมการกินของคนภาคใดที่คล้ายคลึงกัน
ก.
เหนือ-อีสาน
ข.
กลาง-อีสาน
ค.
ใต้-เหนือ
ง.
ใต้-กลาง
18)
ข้อใดเป็นวัฒนธรรมด้านอาหารของภาคใต้
ก.
ส้มตำ
ข.
แกงไตปลา
ค.
ไส้อั่ว
ง.
ก๋วยเตี๋ยวเรือ
19)
ประเพณีแห่นางแมวมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
ก.
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
ข.
ต่ออายุให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
ค.
แสดงความเคารพต่อเทพเจ้า
ง.
ขอให้ฝนตกตามฤดูกาล
20)
นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างไร
ก.
ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมากขึ้น
ข.
มีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางมากขึ้น
ค.
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ง.
ไปเที่ยวสถานที่ที่มีร่องรอยของโบราณสถาน