รหัสข้อสอบ : ARPB601529
วิชา : ศิลปะ
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6
1)
การฝึกฟังเพลง จำเป็นต้องใช้ข้อใดมากที่สุด
ก.
ความจำ
ข.
สมาธิ
ค.
ความรู้
ง.
ฐานะ
2)
ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้ก่อนฟังเพลง
ก.
จังหวะเพลง
ข.
ทำนองเพลง
ค.
ความนิยม
ง.
ผู้ประพันธ์
3)
เสียงเครื่องดนตรีข้อใด ที่ให้ความรู้สึกสนุกสนานเร้าใจ
ก.
กลองยาว
ข.
จะเข้
ค.
ซออู้
ง.
ปี่มอญ
4)
เราจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีชนิดใด กำกับจังหวะอยู่ในวงดนตรีไทย
ก.
กลองทัด
ข.
รำมะนา
ค.
โทน
ง.
ฉิ่ง
5)
วงปี่พาทย์ เน้นเครื่องดนตรีประเภทใด
ก.
เครื่องดีด
ข.
เครื่องสี
ค.
เครื่องตี
ง.
เครื่องเป่า
6)
เราจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีครบทุกประเภทในวงดนตรีชนิดใด
ก.
วงขับไม้
ข.
วงปี่พาทย์
ค.
วงเครื่องสาย
ง.
วงมโหรี
7)
การขับร้องเพลงในงานพิธีสำคัญ ควรแต่งกายอย่างไร
ก.
แต่งกายตามสบาย
ข.
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ค.
แต่งกายชุดแฟนซี
ง.
แต่งกายตามแฟชั่นนิยม
8)
การขับร้องเพลงไทย ควรนั่งอย่างไรจึงจะเหมาะสม
ก.
นั่งพับเพียบ
ข.
นั่งชันเข่า
ค.
นั่งคุกเข่า
ง.
นั่งขัดสมาธิ
9)
ขณะร้องเพลงปลุกใจ ควรแสดงสีหน้าอย่างไร
ก.
โกรธแค้น
ข.
ร่าเริง
ค.
ฮึกเหิม
ง.
โศกเศร้า
10)
การแสดงท่าทางยิ้มแย้ม ควรใช้ในขณะขับร้องเพลงใด
ก.
เพลงเขมรอกโครง
ข.
เพลงลาวเดินดง
ค.
เพลงเราสู้
ง.
เพลงใกล้รุ่ง
11)
ข้อใดเป็นการฟังเพลงอย่างเข้าใจ
ก.
วิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีได้
ข.
เคาะจังหวะตามเพลงได้
ค.
บอกชื่อเครื่องดนตรีได้
ง.
บอกชื่อผู้ขับร้องได้
12)
ถ้าหายใจไม่สอดคล้องกับจังหวะของเพลง อาจเกิดผลในข้อใด
ก.
เสียงไม่ไพเราะ
ข.
แสดงท่าทางไม่ถนัด
ค.
เสียงขาดหายไป
ง.
จดจำเนื้อร้องไม่ได้
13)
การฟังความช้า – เร็ว ของเพลง เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบใด
ก.
จังหวะ
ข.
ทำนอง
ค.
การประสานเสียง
ง.
รูปแบบของเพลง
14)
การขับร้องเพลงลาวเดินดง ควรแสดงท่าทางอย่างไร
ก.
โยกตัวไปมา
ข.
ปรบมือตามจังหวะ
ค.
นั่งร้องอย่างเรียบร้อย
ง.
กระทืบเท้าและเดินไปมา
15)
ข้อใดไม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบทางดนตรี
ก.
การประสานเสียง
ข.
รูปแบบของเพลง
ค.
ผู้ขับร้อง
ง.
จังหวะ
16)
ความไพเราะที่เกิดจากการขับร้องประสานเสียงเกิดจากข้อใด
ก.
ความดังของเสียงร้อง
ข.
ความพร้อมเพรียง
ค.
จำนวนผู้ขับร้อง
ง.
ทำนองเพลงที่ใช้ขับร้อง
17)
ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
ก.
ระนาด
ข.
กรับ
ค.
โหม่ง
ง.
จะเข้
18)
การขับร้องเพลงไทยมีลักษณะเฉพาะข้อใด
ก.
มีดนตรีบรรเลงประกอบ
ข.
มีการแต่งกายสวยงาม
ค.
มีการเอื้อนสลับขับร้อง
ง.
มีผู้ขับร้องคนเดียว
19)
ถ้าต้องการฝึกร้องเพลงไทย ควรร้องเพลงใด
ก.
เพลงลาวเดินดง
ข.
เพลงสายฝน
ค.
เพลงเราสู้
ง.
เพลงใกล้รุ่ง
20)
การขับร้องเพลง ควรปฏิบัติอย่างไร
ก.
ร้องเบากว่าเสียงดนตรี
ข.
สบตากับผู้ฟังขณะร้องเพลง
ค.
พูดหยอกล้อกับผู้ชม
ง.
ไม่แสดงความรู้สึกขณะร้องเพลง