รหัสข้อสอบ : MAPB601371
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 12 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง สมการและการแก้สมการ ป.6
1)
พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1) 252 × 4 = 1,018 2) 3,445 ÷ 36 = 95 3) 3.7 × 2.5 = 9.25 4) 2,495 – 289 = 2,206 ข้อใดถูกต้อง
ก.
ข้อ 1), 2) เป็นสมการที่เป็นจริง
ข.
ข้อ 3), 4) เป็นสมการที่เป็นเท็จ
ค.
ข้อ 1), 2) เป็นสมการที่เป็นเท็จ
ง.
ข้อ 1), 2), 3) เป็นสมการที่เป็นจริง
2)
ข้อใดเป็นอสมการ
ก.
25.87 + 12.01 = 37.88
ข.
2,583 ÷ 21 = 125
ค.
9.5 × 5.2 = 49.4
ง.
9,543 – 1,078 < 9,000
3)
สมการข้อใดเป็นจริง
ก.
11.5 × 9.5 = 109.50
ข.
6,188 ÷ 52 = 119
ค.
11,976 – 2,499 = 9,577
ง.
93.75 + 15.12 = 118.87
4)
2,459 + ง = 5,172 ง มีค่าเท่ากับข้อใด
ก.
2,613
ข.
2,713
ค.
2,813
ง.
2,913
5)
Y × 53 = 6,678 Y มีค่าเท่ากับข้อใด
ก.
124
ข.
125
ค.
126
ง.
127
6)
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
9 × 3 = 25 + 2 เป็นสมการที่เป็นจริง
ข.
35 × A = 350 เป็นสมการที่มีตัวไม่ทราบค่า คือ A
ค.
ก × 36 > 72 ถือว่าเป็นสมการ
ง.
(44 ÷ จ) + 5 = 9 เป็นสมการที่เป็นจริง เมื่อ จ = 11
7)
108 ÷ ย = 12 และ 1.9 × ห = 15.2 ย กับ ห มีค่าต่างกันเท่าใด
ก.
0
ข.
1
ค.
2
ง.
3
8)
“ผงซักฟอกราคากล่องละ 58 บาท มาลีซื้อผงซักฟอก B กล่อง มาลีต้องจ่ายเงินทั้งหมด 3,480 บาท มาลีซื้อผงซักฟอกกี่กล่อง” เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าได้อย่างไร
ก.
B – 58 = 3,480
ข.
B + 58 = 3,480
ค.
B × 58 = 3,480
ง.
B ÷ 58 = 3,480
9)
ไม้อันหนึ่งยาว A เซนติเมตร ปักลงในดิน 28 เซนติเมตร ส่วนที่อยู่เหนือดินยาว 380 เซนติเมตร ไม้อันนี้ยาวกี่เซนติเมตร
ก.
308 เซนติเมตร
ข.
318 เซนติเมตร
ค.
408 เซนติเมตร
ง.
418 เซนติเมตร
10)
ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 125 เป็น 2 เท่าของ 300 จำนวนนั้นคือจำนวนใด
ก.
325
ข.
375
ค.
425
ง.
475
11)
“เนตรดาวมีเงิน ก บาท นิสามีเงินมากกว่า 2 เท่าของเงินของเนตรดาวอยู่ 65 บาท ผลรวมเงินของเนตรดาวกับนิสาเท่ากับ182 บาท” ข้อใดถูกต้อง
ก.
นิสามีเงิน 39 บาท
ข.
เนตรดาวมีเงิน 78 บาท
ค.
นิสามีเงิน 143 บาท
ง.
เนตรดาวมีเงินน้อยกว่านิสาอยู่ 39 บาท
12)
ฉันมีเงิน 61 บาท แบ่งให้เกด ฝ้าย และตู๋ เกดได้มากกว่าฝ้าย 12 บาท ฝ้ายได้มากกว่าตู๋ 8 บาท ตู๋ได้รับเงินกี่บาท
ก.
11 บาท
ข.
17 บาท
ค.
21 บาท
ง.
27 บาท