รหัสข้อสอบ : SCPB501306
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง แรงและความดัน ป.5 ชุดที่1
1)
ข้อใดไม่มีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง
ก.
การเปิดปิดประตู
ข.
หนังสือวางอยู่บนโต๊ะ
ค.
การเล่นตุ๊กตาล้มลุก
ง.
การเล่นชักเย่อ
2)
ปอกับปาล์มช่วยกันหิ้วถุงใส่ของคนละด้าน อยากทราบว่าแรงที่ปอกับปาล์มช่วยกันหิ้วถุง เสมือนมีแรงกี่แรงมากระทำต่อถุง
ก.
1 แรง
ข.
2 แรง
ค.
4 แรง
ง.
ไม่มีข้อถูก
3)
น้ำหนักของวัตถุเกี่ยวข้องกับแรงในข้อใด
ก.
แรงเสียดทาน
ข.
แรงลอยตัว
ค.
แรงตึงผิว
ง.
แรงโน้มถ่วงของโลก
4)
ถ้าต้องการหาค่ามวลและปริมาตรของก้อนหิน 1 ก้อน ต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใดตามลำดับ
ก.
กระบอกตวง ถ้วยยูรีกา
ข.
ถ้วยยูรีกา เครื่องชั่งมวล
ค.
เครื่องชั่งมวล ถ้วยยูรีกา
ง.
เครื่องชั่งมวล กระบอกตวง
5)
สิ่งของในข้อใดใช้ประโยชน์จากแรงลัพธ์
ก.
กระถางต้นไม้แบบแขวน
ข.
หลอดหยด
ค.
หลอดฉีดยา
ง.
กาลักน้ำ
6)
เราสามารถหาปริมาตรของวัตถุที่ไม่มีรูปทรงเรขาคณิตได้โดยวิธีใด
ก.
วัดขนาดของวัตถุ
ข.
ชั่งวัตถุบนเครื่องชั่ง
ค.
คาดคะเนด้วยสายตา
ง.
นำวัตถุไปแทนที่น้ำ
7)
ข้อใดที่มีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นของวัตถุ
ก.
มวล และปริมาตร
ข.
ความดัน และมวล
ค.
ปริมาตร และความดัน
ง.
มวล และความดัน
8)
การเล่นกระดานหก หากกระดานหกวางตัวในแนวตรงขนานกับพื้น แสดงว่าน้ำหนักที่กดลงระหว่างกระดานหกทั้งสองด้านเป็นเช่นไร
ก.
น้ำหนักที่กดลงทางด้านซ้ายมากกว่าทางด้านขวา
ข.
น้ำหนักที่กดลงทางด้านขวามากกว่าทางด้านซ้าย
ค.
น้ำหนักที่กดลงทั้งสองด้านเท่ากัน
ง.
ไม่สามารถระบุได้แน่นอน
9)
หากออกแรงกระทำต่อวัตถุเพียงหนึ่งแรง วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางใด
ก.
ทิศทางใดก็ได้
ข.
ทิศทางเดียวกับแรง
ค.
ทิศทางตรงข้ามกับแรง
ง.
บางครั้งก็เคลื่อนที่ทิศทางเดียวกับแรง แต่บางครั้งก็เคลื่อนที่ทิศทาง ตรงข้ามกับแรง
10)
ในการเลือกวัสดุมาใช้ทำกระทง ควรคำนึงถึงสิ่งใด
ก.
แรงเสียดทาน
ข.
ความหนาแน่น
ค.
แรงลัพธ์
ง.
ความดัน
11)
เมื่อปล่อยก้อนหินลงในน้ำ ก้อนหินจะเคลื่อนที่ในลักษณะใด
ก.
ทิศทางเดียวกับแรงดึงดูดของโลก
ข.
ทิศทางเดียวกับแรงเสียดทาน
ค.
ทิศทางตรงข้ามกับแรงดึงดูดของโลก
ง.
ทิศทางเดียวกับแรงลอยตัว
12)
สิ่งใดที่ช่วยให้ห่วงยางลอยน้ำได้
ก.
แรงดันน้ำ
ข.
แรงดึงดูดของโลก
ค.
อากาศที่อยู่ในห่วงยาง
ง.
ปริมาตรของห่วงยาง
13)
การจมหรือลอยของวัตถุขึ้นอยู่กับข้อใด
ก.
น้ำหนักของวัตถุ และแรงลอยตัวที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุนั้น
ข.
มวลของวัตถุ และความดันของของเหลว
ค.
ปริมาตรของวัตถุ และระดับความลึกของของเหลว
ง.
ความหนาแน่นของวัตถุ และปริมาตรของของเหลว
14)
ความดันของอากาศเกิดจากสมบัติใดของอากาศ
ก.
อากาศมีการเคลื่อนที่
ข.
อากาศมีปริมาตรไม่คงที่
ค.
อากาศมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
ง.
อากาศมีน้ำหนัก
15)
เป๋าทดลองนำแผ่นกระดาษแข็งปิดปากแก้วที่มีน้ำ และคว่ำแก้วลง อยากทราบว่าผลจะเป็นอย่างไร
ก.
แผ่นกระดาษตก
ข.
แผ่นกระดาษจะติดกับแก้ว
ค.
แผ่นกระดาษยับ
ง.
แก้วแตก