รหัสข้อสอบ : ARPA201211
วิชา : ศิลปะ
ระดับชั้น : ป.2
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง นาฏศิลป์เบื้องต้น ป.2
1)
จากภาพ เป็นภาษาท่าข้อใด
ก.
ดีใจ
ข.
อาย
ค.
ร้องไห้
2)
ข้อใดเป็นท่าร้องไห้
ก.
ข.
ค.
3)
ข้อใดเป็นนาฏยศัพท์
ก.
ดีใจ
ข.
ตั้งวง
ค.
ปฏิเสธ
4)
การตั้งวงบน ผู้หญิงควรตั้งวงอยู่ในระดับใด
ก.
ระดับหางคิ้ว
ข.
ระดับศีรษะ
ค.
ระดับไหล่
5)
ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการตั้งวง
ก.
ตั้งวงบน
ข.
ตั้งวงล่าง
ค.
ตั้งวงหลัง
6)
การจีบ ปลายนิ้วหัวแม่มือต้องจรดที่ใด
ก.
ข้อแรกของปลายนิ้วชี้
ข.
ข้อกลางของปลายนิ้วชี้
ค.
ข้อสุดท้ายของปลายนิ้วชี้
7)
การจีบคว่ำปลายนิ้วต้องอยู่ในลักษณะใด
ก.
ชี้ขึ้นบน
ข.
ชี้ลงล่าง
ค.
ชี้ไปข้างหน้า
8)
การจรดเท้าใช้อวัยวะในข้อใด
ก.
ส้นเท้า
ข.
หน้าเท้า
ค.
จมูกเท้า
9)
จากภาพ ควรใช้ทำท่าประกอบเนื้อเพลงข้อใด
ก.
หากยวดยานหลาย
ข.
เมื่อจะข้ามถนน
ค.
อย่าเหม่อมอง
10)
มง แซะ มงแซะ ควรแสดงท่าประกอบเพลงอย่างไร
ก.
ยักสะโพก
ข.
ส่ายหัว
ค.
ชี้ไปมา
11)
การยกมือแตะที่ข้างแก้ม เป็นภาษาท่าข้อใด
ก.
คอย
ข.
อาย
ค.
ปฏิเสธ
12)
ภาษาท่าปฏิเสธ เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ข้อใด
ก.
ตั้งวง จีบ
ข.
จีบ จรดเท้า
ค.
วางส้น ตั้งวง
13)
จากภาพ เป็นนาฏยศัพท์ข้อใด
ก.
ตั้งวงบน
ข.
ตั้งวงกลาง
ค.
ตั้งวงล่าง
14)
การตั้งวงกลาง ควรให้ปลายนิ้วอยู่ในระดับใด
ก.
ระดับศีรษะ
ข.
ระดับไหล่
ค.
ระดับเอว
15)
ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการรำ
ก.
รำคู่
ข.
รำหมู่
ค.
รำเดี่ยว
16)
ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการรำเดี่ยว
ก.
เพื่ออวดฝีมือในการรำ
ข.
เพื่อแสดงในพิธีไหว้ครู
ค.
เพื่อเรียกความสนใจผู้ชม
17)
การรำเน้นการเคลื่อนไหวอวัยวะใด
ก.
เท้า ลำตัว
ข.
มือ เท้า
ค.
แขน มือ
18)
ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของนาฏศิลป์ไทย
ก.
โยคะ
ข.
ระบำ
ค.
ฟ้อน
19)
ข้อใดเป็นการแสดงประเภทรำคู่ในชุดสวยงาม
ก.
รำมโนราห์บูชายัญ
ข.
รำกระบี่กระบอง
ค.
รำแม่บท
20)
ข้อใดเป็นการแสดงของภาคอีสาน
ก.
ฟ้อนเงี้ยว
ข.
ฟ้อนภูไท
ค.
ฟ้อนเล็บ