รหัสข้อสอบ : ARPA201204
วิชา : ศิลปะ
ระดับชั้น : ป.2
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง ศิลปะท้องถิ่นน่ารู้ ป.2
1)
ข้อใดเป็นผลงานศิลปะท้องถิ่นภาคกลาง
ก.
ร่มบ่อสร้าง
ข.
ตัวหนังตะลุง
ค.
ตุ๊กตาชาววัง
2)
งานศิลปะท้องถิ่นมีคุณค่าด้านใด
ก.
วัฒนธรรม
ข.
รสนิยม
ค.
ฐานะทางสังคม
3)
ร่มบ่อสร้างเป็นผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดใด
ก.
จ. ลำปาง
ข.
จ. เชียงใหม่
ค.
จ. แม่ฮ่องสอน
4)
การอนุรักษ์ผลงานศิลปะในท้องถิ่น ควรทำอย่างไรดีที่สุด
ก.
สะสมรูปศิลปิน
ข.
บริจาคเงินให้ศิลปิน
ค.
รักษาและชื่นชมผลงาน
5)
ข้อใดเป็นผลงานศิลปะประเภทงานแกะสลัก
ก.
ตัวหนังตะลุง
ข.
ตุ๊กตาชาววัง
ค.
ร่มบ่อสร้าง
6)
เทียนเข้าพรรษา จ. อุบลราชธานี เป็นผลงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก.
การพิมพ์ภาพ
ข.
การแกะสลัก
ค.
งานโครงสร้าง
7)
ผลงานศิลปะข้อใด เกี่ยวข้องการวาด
ก.
เรือกอและ
ข.
โอ่งมังกร
ค.
ตุ๊กตาชาววัง
8)
ผลงานศิลปะข้อใด นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
ก.
ตัวหนังตะลุง
ข.
หัวโขน
ค.
โอ่งมังกร
9)
ข้อใดเป็นผลงานศิลปะของ จ. เลย
ก.
หัวโขน
ข.
ตุ๊กตาดินเผา
ค.
หน้ากากผีตาโขน
10)
จากภาพ เป็นผลงานประเภทใด
ก.
งานแกะสลัก
ข.
งานปั้น
ค.
ภาพพิมพ์
11)
จากภาพ เป็นผลงานที่เกิดจากวิธีการใด
ก.
การวาดภาพ
ข.
การพิมพ์ภาพ
ค.
การแกะสลัก
12)
เรือกอและ เป็นผลงานศิลปะที่สามารถพบได้ที่จังหวัดใด
ก.
จ. นราธิวาส
ข.
จ. นครราชสีมา
ค.
จ. นครสวรรค์
13)
ร่มบ่อสร้าง มีจุดเด่นในเรื่องใด
ก.
รูปทรงของร่ม
ข.
ลวดลายบนร่ม
ค.
สีที่ใช้ทาร่ม
14)
เพราะเหตุใดผลงานศิลปะของแต่ละท้องถิ่นจึงมีความแตกต่างกัน
ก.
การศึกษาต่างกัน
ข.
วัฒนธรรมประเพณีต่างกัน
ค.
ความเจริญทางเศรษฐกิจต่างกัน
15)
ข้อใดไม่ใช่ผลงานศิลปะท้องถิ่น
ก.
เครื่องปั้นดินเผา
ข.
เครื่องจักสาน
ค.
หุ่นยนต์ไขลาน