รหัสข้อสอบ : ARPA201200
วิชา : ศิลปะ
ระดับชั้น : ป.2
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง ภาพวาดสวยงาม ป.2
1)
อุปกรณ์ข้อใดใช้ในการวาดภาพ
ก.
ดินสอ
ข.
ปากกา
ค.
พู่กัน
2)
หากมีรอยเปื้อนที่ยางลบ ควรแก้ไขอย่างไร
ก.
แช่น้ำผงซักฟอก
ข.
ถูกับกระดาษขาว
ค.
นำไปล้างด้วยสบู่
3)
ข้อใดไม่ใช่วิธีเก็บกระดาษวาดเขียน
ก.
พับเก็บเป็นแผ่นๆ
ข.
ม้วนเก็บเป็นแผ่นๆ
ค.
เก็บเป็นแผ่นๆ ไม่ต้องพับ
4)
เพราะเหตุใด จึงต้องสวมปลอกปลายพู่กัน
ก.
เพื่อไม่ให้ฝุ่นมาเกาะ
ข.
เพื่อให้พู่กันดูดสีดีขึ้น
ค.
เพื่อไม่ให้ขนพู่กันหักงอ
5)
สีในข้อใดไม่ควรวางใกล้ความร้อน
ก.
สีน้ำ
ข.
สีเทียน
ค.
สีดินสอ
6)
อุปกรณ์ข้อใด ใช้คู่กับสีน้ำ
ก.
สำลี
ข.
พู่กัน
ค.
สีดินสอ
7)
เพราะเหตุใด จึงต้องปิดฝาหลอดสีน้ำให้แน่นเมื่อใช้เสร็จแล้ว
ก.
เพื่อไม่ให้สีแห้ง
ข.
เพื่อไม่ให้สีจาง
ค.
เพื่อไม่ให้สีตกตะกอน
8)
ก่อนวาดภาพดอกไม้ ควรศึกษาเรื่องใด
ก.
วิธีการปลูกดอกไม้
ข.
ลักษณะของดอกไม้
ค.
พันธุ์ของดอกไม้
9)
ภาพดอกไม้ข้อใด ที่ต้องระบายด้วยสีเหลือง
ก.
ดอกมะลิ
ข.
ดอกอัญชัน
ค.
ดอกทานตะวัน
10)
การวาดต้นไผ่ ควรวาดลำต้นมีลักษณะใด
ก.
ลำต้นมีขนาดใหญ่
ข.
ลำต้นมีหนามแหลม
ค.
ลำต้นเป็นปล้อง
11)
ภาพดอกอัญชัน ควรระบายด้วยสีใด
ก.
สีเขียว
ข.
สีม่วง
ค.
สีแดง
12)
ข้อใดเป็นภาพวาดการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต
ก.
ภาพแมวกระโดดปีนรั้ว
ข.
ภาพรถยนต์กำลังวิ่ง
ค.
ภาพคนปั่นจักรยาน
13)
สัตว์ชนิดใด ต้องวาดให้เคลื่อนไหวเร็วที่สุด
ก.
งูจงอาง
ข.
ยีราฟ
ค.
เสือชีต้า
14)
จากภาพ เป็นเส้นที่ควรใช้ในการวาดภาพเคลื่อนไหวของสิ่งใด
ก.
เต่า
ข.
จรวด
ค.
เครื่องบิน
15)
การวาดภาพทิวทัศน์ ควรระบายสีอย่างไร
ก.
แตกต่างจากความเป็นจริง
ข.
สวยกว่าความเป็นจริง
ค.
ตรงกับความเป็นจริง
16)
ภาพใดเป็นภาพทิวทัศน์ในชนบท
ก.
ภาพการแข่งขันรถยนต์
ข.
ภาพชาวนาจูงควาย
ค.
ภาพห้างสรรพสินค้า
17)
ภาพการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ เป็นภาพวาดประเภทใด
ก.
ภาพจากประสบการณ์
ข.
ภาพจากเหตุการณ์
ค.
ภาพจากจินตนาการ
18)
ภาพจากเหตุการณ์ ควรคำนึงถึงข้อใด
ก.
ตัวละครในเหตุการณ์
ข.
จุดเด่นของเหตุการณ์
ค.
ฉากในเหตุการณ์
19)
ข้อใดเป็นภาพจากจินตนาการ
ก.
ภาพมนุษย์ต่างดาว
ข.
ภาพบุรุษไปรษณีย์
ค.
ภาพตำรวจ
20)
ข้อใดเป็นภาพจากเหตุการณ์
ก.
ภาพเมืองบนดวงจันทร์
ข.
ภาพไปเที่ยวสวนสัตว์
ค.
ภาพงานลอยกระทง