รหัสข้อสอบ : SCPA101144
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 14 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ป.1 ชุดที่1
1)
ทดลองใช้มือปัดลูกบอลที่อยู่นิ่ง ผลจะเป็นอย่างไร
ก.
ลูกบอลแตก
ข.
ลูกบอลเคลื่อนที่
ค.
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
2)
ขณะที่ลูกบอลเคลื่อนที่ แล้วใช้มือกั้นลูกบอลในทิศทางตรงกันข้าม ผลจะเป็นอย่างไร
ก.
ลูกบอลเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
ข.
ลูกบอลหมุนวนไปมา
ค.
ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลง
3)
เมื่อเราใช้มือดัดเส้นลวดกำมะหยี่ ผลจะเป็นอย่างไร
ก.
เส้นลวดเคลื่อนที่
ข.
เส้นลวดเปลี่ยนรูปร่าง
ค.
ไม่มีข้อถูก
4)
ข้อใดเป็นผลของแรงที่มีต่อวัตถุ
ก.
ทำให้วัตถุเคลื่อนที่
ข.
ทำให้วัตถุมีรูปร่าง
ค.
ทำให้วัตถุมีชีวิต
5)
แรงในข้อใดทำให้เกิดผลต่อวัตถุต่างจากพวก
ก.
ช้างลากซุง
ข.
ช้างเหยียบลูกแตงโม
ค.
ช้างใช้งางัดท่อนไม้
6)
กิจกรรมในข้อใดที่เราต้องออกแรงมากที่สุด
ก.
เดิน
ข.
นอน
ค.
ยืน
7)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแรง
ก.
แรงผลักทำให้วัตถุเคลื่อนเข้าหาตัว
ข.
แรงดึงทำให้วัตถุเคลื่อนเข้าหาตัว
ค.
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
8)
การกระทำในข้อใดใช้แรงดึง
ก.
ชักธงชาติ
ข.
พับกระดาษ
ค.
ปิดกระเป๋า
9)
การละเล่นในข้อใดต้องใช้แรงดึง
ก.
ม้าก้านกล้วย
ข.
ชักเย่อ
ค.
ขี่ม้าส่งเมือง
10)
เมื่อเราใช้มือผลักผนังอาคารจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก.
ผนังอาคารสั่นไหว
ข.
พื้นอาคารสั่น
ค.
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
11)
การเปิดปิดประตู ต้องใช้แรงลักษณะใด
ก.
แรงดึง
ข.
แรงผลัก
ค.
ทั้งแรงดึงและแรงผลัก
12)
ของเล่นในข้อใดต้องใช้แรงผลัก
ก.
ตุ๊กตาล้มลุก
ข.
ตุ๊กตากระดาษ
ค.
ตุ๊กตาผ้า
13)
ข้อใดไม่ใช่ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ
ก.
ทำให้วัตถุเคลื่อนที่
ข.
ทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่หยุดเคลื่อนที่
ค.
ทำให้วัตถุสูญหายไป
14)
ข้อความใดไม่ถูกต้อง
ก.
การดึงหรือผลักวัตถุต้องออกแรงกระทำ
ข.
เมื่อมีการออกแรง วัตถุต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ทุกครั้ง
ค.
การทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างต้องใช้แรง