รหัสข้อสอบ : SOMA311222
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.3
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1
1)

การอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนหลายศาสนาอย่างสงบสุขควรเริ่มต้นอย่างไร

ก.

เข้าร่วมศาสนพิธีของทุกศาสนา

ข.

เข้าใจความแตกต่างของแต่ละศาสนา

ค.

เปรียบเทียบหลักธรรมของแต่ละศาสนา

ง.

พัฒนาแนวทางการรวมแต่ละศาสนาเข้าด้วยกัน

2)

ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ หลักความเชื่อหรือหลักปฏิบัติของคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก

ก.

สัญลักษณ์เป็นไม้กางเขนที่มีพระเยซูคริสต์ถูกตรึง

ข.

องค์ประมุขของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิกทั่วโลก คือ พระสันตะปาปา

ค.

ประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ 2 พิธี คือ พิธีศีลล้างบาปและพิธีศีลมหาสนิท

ง.

ยกย่องพระนางมารีอาและยกย่องผู้ทำความดีให้แก่ศาสนาเป็น “นักบุญ”

3)

หลักปฏิบัติ 5 ประการ ของศาสนาอิสลามข้อใด ที่มุสลิมอาจเลือกกระทำในลำดับสุดท้าย โดยรอให้มีความพร้อมทั้งด้านสุขภาพและทุนทรัพย์ก่อน

ก.

การละหมาด

ข.

การถือศีลอด

ค.

การบริจาคซะกาต

ง.

การประกอบพิธีฮัจญ์

4)

เหตุการณ์ใดเป็นจุดเริ่มต้นนับศักราชอิสลาม หรือที่เรียกว่า “ฮิจเราะฮ์ศักราช”

ก.

ศาสดามุฮัมมัดประสูติ

ข.

ศาสดามุฮัมมัดสิ้นพระชนม์

ค.

ศาสดามุฮัมมัดอพยพไปเมืองมะดีนะฮ์

ง.

ศาสดามุฮัมมัดได้รับโองการจากอัลออฮ์

5)

พิธีรับศีลในข้อใดของคริสต์ศาสนาที่เป็นการยืนยันถึงการนับถือคริสต์ศาสนา

ก.

ศีลกำลัง

ข.

ศีลล้างบาป

ค.

ศีลอภัยบาป

ง.

ศีลมหาสนิท

6)

วิธีถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล มีการปฏิบัติกันอย่างไร

ก.

จารึกลงในใบลาน

ข.

จารึกลงในศิลาจารึก

ค.

ท่องจำด้วยปากเปล่า

ง.

ท่องจำและบันทึกลงในใบลาน

7)

เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จพระดำเนิน 7 ก้าว สามารถตีความหมายได้ว่าอย่างไร

ก.

พระพุทธองค์จะทำสงความ ชนะศึกทั้งหมด 7 แคว้น

ข.

พระมารดาของพระองค์จะทรงเสด็จสวรรคตในอีก 7 วัน

ค.

พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาไปใน 7 แคว้น

ง.

พระพุทธองค์จะทรงมีพระธิดาและพระโอรสทั้งหมด 7 พระองค์

8)

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับสมุทัยอย่างไร

ก.

ให้ละทิ้ง

ข.

ให้นำมาปฏิบัติ

ค.

ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

ง.

ให้นำมาใช้ในการแก้ปัญหา

9)

ทุกครั้งที่ลักขณาได้ยินเพื่อนต่างห้องนิทาว่าร้ายเพื่อนสนิทของตน เธอจะเข้าไปพูดแก้ต่าง ชี้แจงความจริง ให้แก่เพื่อนของเธอ จากพฤติกรรมของลักขณา จัดว่าเป็นลักษณะของมิตรประเภทใด

ก.

มิตรมีน้ำใจ

ข.

มิตรอุปการะ

ค.

มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข

ง.

มิตรแนะนำประโยชน์

10)

การตักบาตรเทโวโรหณะสอดคล้องกับเหตุการณ์ตอนใดในพุทธประวัติ

ก.

มารผจญ

ข.

ปรินิพพาน

ค.

ลงจากเทวโลก

ง.

รับข้าวมธุปายาส

11)

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นถึงความสำคัญของปัญญา เพราะเหตุผลในข้อใด

ก.

ทำให้มีอาชีพที่มั่นคง

ข.

ทำให้มีทรัพย์สินมาก

ค.

ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น

ง.

ทำให้รู้วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากทุกข์ด้วยเหตุและผล

12)

บุโรพุทโธที่ตั้งอยู่บนเกาะชวา สะท้อนข้อมูลตามข้อใด

ก.

พระพุทธเจ้าทรงเคยเสด็จมาประทับที่เกาะชวา

ข.

ในอดีตพระพุทธศาสนาบนเกาะชวาเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก

ค.

พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางมาสร้างพุทธสถานที่ใหญ่โตบนเกาะชวา

ง.

พระสมณทูตจากชมพูทวีปมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นแห่งแรกในสุวรรณภูมิ

13)

บุคคลที่มีส่วนสำคัญทำให้อุปติสสะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคือใคร

ก.

พระอัสสชิ

ข.

โกณฑัญญะ

ค.

พระมหากัสสปะ

ง.

พระโมคคัลลานะ

14)

ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับการประพฤติทางกายที่ดีตามหลักกุศลกรรมบถ 10

ก.

ประภาปล่อยให้ยุงกัดเพราะการฆ่าสัตว์นั้นเป็นบาป

ข.

สมภพลงโทษสุนัขโดยไม่ให้อาหารและน้ำเป็นเวลา 3 วัน

ค.

กมลซื้อโทรศัพท์มือสองต่อจากเพื่อนที่ขโมยมาเพราะราคาถูก

ง.

สินสมุทรเก็บเงินได้จากสนามเด็กเล่นจึงนำไปคืนครูประจำชั้น

15)

บุคคลใดต่อไปนี้ทำบุญแบบอามิสทาน

ก.

วิหคให้อภัยเพื่อนที่ทำหนังสือของตนหาย

ข.

สกุณาติวหนังสือให้เพื่อนก่อนสอบ

ค.

ปักษีบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ง.

ปักษาหมั่นไปถามพระอาจารย์เกี่ยวกับพระธรรมะที่ตนสงสัย

16)

ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทย สามารถมีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างไร

ก.

บวชเณรหรือบวชชีพราหมณ์

ข.

เป็นอาสาสมัครออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ค.

พิมพ์เผยแผ่ตำราทางพระพุทธศาสนาให้หลากหลายภาษา

ง.

ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้ถ่องแท้และนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

17)

บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ก.

เง็กตื่นมาตักบาตรแต่เช้าตรู่

ข.

เม้งชวนเพื่อนๆ ไปเวียนเทียนที่วัดตอนค่ำ

ค.

เกียวไปฟังพระเทศน์เรื่องโอวาทปาฏิโมกข์

ง.

กิมไปถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ที่วัด

18)

การกระทำในข้อใดเป็นวิธีการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม

ก.

สมหญิงอุทิศร่างกายให้แก่สภากาชาดเพื่อการศึกษาวิจัยก่อนเสียชีวิต

ข.

สมชายขยันทำงานเพื่อสร้างทรัพย์สมบัติให้ได้มากที่สุด

ค.

สมโชคเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเอง

ง.

สมทรงไม่กระทำการอันใดที่เป็นการสร้างภาระให้กับตนเองและผู้อื่น

19)

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพานที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดคือข้อใด

ก.

การทำสังคายนาครั้งที่ 1

ข.

การร้อยกรองพระธรรมวินัย

ค.

การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

ง.

การส่งสมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราช

20)

ข้อใดแสดงความสัมพันธ์กันได้ถูกต้อง

ก.

วันมาฆบูชา – ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

ข.

วันวิสาขบูชา – ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

ค.

วันอัฏฐมีบูชา – ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

ง.

วันอาสาฬหบูชา – ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3