รหัสข้อสอบ : SCPB401089
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 14 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง พลังงานแสง ป.4 ชุดที่2
1)
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำ
ก.
เกิดใกล้กับแหล่งน้ำเสมอ
ข.
เกิดขึ้นเฉพาะเวลามีแสงแดดจ้า
ค.
เกิดในทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์
ง.
เกิดได้ทุกเวลา
2)
รุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นในเวลาบ่ายเราจะสังเกตเห็นรุ้งในทิศใด
ก.
ทิศใต้
ข.
ทิศเหนือ
ค.
ทิศตะวันออก
ง.
ทิศตะวันตก
3)
สีอะไรที่ไม่มีในสเปกตรัมของแสงอาทิตย์
ก.
สีเทา
ข.
สีม่วง
ค.
สีคราม
ง.
สีเหลือง
4)
(1) สะท้อนกลับหมด (2) หักเห (3) กระจายออกเป็นแสงสี จากข้อความที่กำหนด เรียงลำดับขั้นตอนการเกิดรุ้งกินน้ำได้ตามข้อใด
ก.
(2) > (1) > (3)
ข.
(3) > (1) > (2)
ค.
(1) > (2) > (3)
ง.
(2) > (3) > (1)
5)
วัตถุใดไม่จัดเป็นตัวกลางชนิดเดียวกับละอองน้ำ
ก.
บีกเกอร์
ข.
แท่งปริซึม
ค.
แท่งพลาสติกใส
ง.
กระจกเงา
6)
องค์ประกอบใดทำให้เกิดรุ้งกินน้ำ
ก.
อากาศ แสงแดด
ข.
ละอองน้ำ ความร้อน
ค.
ความชื้น ความร้อน
ง.
ละอองน้ำ แสงแดด
7)
ถ้ามีการพัฒนารถพลังสุริยะมาเป็นรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จะเกิดผลดีอย่างไร
ก.
ช่วยลดการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง
ข.
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจรแออัด
ค.
อัตราเร่งความเร็วของรถสูงขึ้น
ง.
ราคารถยนต์ถูกลง
8)
เซลล์สุริยะมีหลักการทำงานอย่างไร
ก.
รับพลังงานแสง แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
ข.
รับพลังงานแสง แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
ค.
รับพลังงานไฟฟ้า แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานแสง
ง.
รับพลังงานไฟฟ้า แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน
9)
เครื่องคิดเลขพลังสุริยะสามารถใช้งานได้ในบริเวณใดเหมาะสมที่สุด
ก.
กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า
ข.
ในที่ร่มที่มีแสงสว่าง
ค.
ในที่ที่มีแสงสลัว
ง.
ในบริเวณที่มืด
10)
เราไม่ควรนำเครื่องคิดเลขพลังสุริยะไปใช้งานในบริเวณใด เพราะจะทำให้แผงเซลล์สุริยะชำรุดเสียหาย
ก.
กลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้า
ข.
ในที่ร่มที่มีแสงสว่าง
ค.
ในที่ที่มีแสงสลัว
ง.
ในบริเวณที่มืด
11)
แสงสีต่างๆ ที่แยกได้จากแสงอาทิตย์ เมื่อรวมเข้าด้วยกันจะเป็นแสงสีใด
ก.
สีเหลือง
ข.
สีเทา
ค.
สีดำ
ง.
สีขาว
12)
(1) มีปริมาณละอองน้ำในอากาศมาก (2) แสงมุมที่กระทบละอองน้ำต้อง พอเหมาะ (3) เป็นเวลากลางวัน (4) ต้องเป็นช่วงเวลาหลังฝนตก จากข้อความที่กำหนด ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขจำเป็นของการเกิดรุ้ง
ก.
(1)
ข.
(2)
ค.
(3)
ง.
(4)
13)
การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะมีข้อดีอย่างไร
ก.
ผลิตได้ตลอดเวลา
ข.
เสียค่าใช้จ่ายน้อย
ค.
ไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ง.
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณมาก
14)
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
ก.
เชียงใหม่
ข.
แม่ฮ่องสอน
ค.
เชียงราย
ง.
ลำปาง